Visos veiklos sritys  >

 

Kontrolės ir audito tarnyba


El. paštas: kontrole@alytus.lt
Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius
Telefonas: +370 620 24371
El. paštas: arturas.juskauskas@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Jolanta Kalvaitienė, patarėja
Telefonas: +370 687 15654
El. paštas: jolanta.kalvaitiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Laimutis Aliulis, patarėjas
Telefonas: +370 686 53258
El. paštas: laimutis.aliulis@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Ineta Sakavickienė, vyriausioji patarėja
Telefonas: +370 620 97632
El. paštas: ineta.sakavickiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154

 

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA)
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

 • Savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) FUNKCIJOS
Siekdami veiklos tikslo ir atlikdami Tarnybai pavestus uždavinius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai vykdo šias pagrindines funkcijas:
1.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
1.2. kiekvienais metais rengia ir miesto Tarybos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės Tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;
1.3. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
1.4. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės Tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
1.5. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
1.6. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
1.7. Valstybės kontrolieriaus (-ės) prašymu gali dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų audituose;
1.8. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATAI

2015-2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

2013 METŲ VEIKLOS PLANAS

2012 METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS ATASKAITOS:

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS FINANSINĖS ATASKAITOS

 

PAGRINDINIAI NORMINIAI AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLĄ

 1. Vietos savivaldos įstatymas (3 straipsnio 4 dalis; 14 straipsnio 4 dalis; 16 straipsnio 2 dalies 8, 19, 28, 29, 46 punktai; 20 straipsnio 2 dalies 10 punktas; 27 straipsnis; 28 straipsnio 5, 6 dalys).
 2. Biudžeto sandaros įstatymas (37 straipsnio 1 ir 3 dalys).
 3. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (30 straipsnio 1 dalis; 32 straipsnio 1 dalis).
 4. Viešojo administravimo įstatymas (13 straipsnis).
 5. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (21 straipsnio 3, 4 dalys).
 6. Biudžetinių įstaigų įstatymas (12 straipsnio 2 dalis).
 7. Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas (17 straipsnio 2, 3 dalys).
 8. Viešųjų įstaigų įstatymas (11 straipsnio 3 dalis).
 9. Rinkliavų įstatymas (14 straipsnio 1 dalis).
 10. Valstybės kontrolės įstatymas (9 straipsnio 5 dalis).
 11. Valstybės skolos įstatymas (9 straipsnio 4, 5 dalys).
 12. Koncesijų įstatymas (28-1 straipsnio 3 dalis).
 13. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (188-12 straipsnis; 259-1 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės (3 p.).
 15. Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtinti Valstybinio audito reikalavimai (2004 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-12 redakcija).
   

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ATLIKTŲ AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS

 • 2016 m. liepos 15 d. FA-7 audito ataskaita „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo" .
 • 2016 m. liepos 15 d. AT-8 audito išvada „Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio".
 • 2016 m. liepos 15 d. AT-9 audito išvada „Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio". 
 • 2016 m. liepos 15 d. AT-10 audito išvada „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo".
 • 2016-02-12 KT4-2 audito išvada „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos 2015 m. lėšų panaudojimo pagal paskirtį"
 • 2016-03-22 FA-1 audito ataskaita „Dėl SĮ Alytaus telekinas metinės finansinės ataskaitos atlikto ribotos apimties audito rezultatų"
 • 2015-11-23 Nr. AT-15 Alytaus  jaunimo centre atliktų audito procedūrų vertinimo rezultatų ataskaita

 • 2015 m. liepos 15 d. AT - 10 audito ataskaita „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2014 metų ataskaitos atlikto audito rezultatų"
 • 2015 m. gegužės 26 d. Nr. AT-5 audito rezultatų ataskaita „ Dėl Alytaus miesto savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programos (kodas 11)"
 • 2015-02-19 Nr. KT4-2 audito išvada  „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos 2014 m. Lėšų panaudojimo pagal paskirtį"
 • 2015 m. liepos 15 d. AT-6 audito ataskaita „Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio) bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo"  
 • 2015 m. liepos 15 d. AT-7 audito išvada „Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio" 
 • 2015 m. liepos 15 d. AT-8 audito išvada „Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio"  
 • 2015 m. liepos 15 d. AT-9 audito išvada „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo" 
 • 2014 m. birželio 30 d. AT-8 audito ataskaita „Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio), savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo".
 • 2014 m. liepos 15 d. AT-9 audito išvada „Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio) ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo".
 • 2014 m. liepos 15 d. AT-10 audito išvada „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metais ataskaitos
 • 2014 m. balandžio 10 d. AT-7   audito ataskaita „Dėl SĮ Alytaus telekinas atlikto finansinio, teisėtumo audito rezultatų"

 • 2014 m. kovo 28 d. AT-6  audito ataskaita „Dėl BĮ Alytaus miesto teatras atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų"

 • 2013 m. rugsėjo 11 d. audito ataskaita „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metais ataskaitos", audito išvada.
 • 2013 m. rugsėjo 30 d.  audito ataskaita „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2012 metu konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio", audito išvada.
 • 2013 m. balandžio 11 d. AT-9 audito išvada „Dėl pateikto tvirtinti 2012 metu savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio"

 • 2013 m. rugpjūčio 23 d. AT-11 patikrinimo aktas UAB „Alytaus regioninio atliekų tvarkymo centro" veikla

 • 2013 m. liepos 29 d. AT-10 patikrinimo ataskaita „Dėl Alytaus lopšelio - darželio "Obelėlė" atlikto patikrinimo rezultatų"

 • 2013 m. sausio 7 d. AT-2 audito ataskaita „Dėl Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų", audito išvada.

 • 2013 m. vasario 22 d. AT-6 audito ataskaita „Dėl Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų", audito išvada.

 • 2013 m. kovo 20 d. AT-8 audito rezultatų ataskaita „Dėl SĮ Alytaus telekinas finansinio audito rezultatų ataskaitos", audito išvada.

 • 2013 m. sausio 7 d. AT-3 audito rezultatų ataskaita „ Dėl Jotvingių gimnazijoje atlikto finansinio (teisėtumo)", audito išvada.

 • 2012  m. spalio 29 d. AT-14 audito rezultatų ataskaita „Dėl Putinų gimnazijoje atlikto finansinio (teisėtumo)" (Parsisiųsti PDF), audito išvada (Parsisiųsti PDF).

 • Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 m. statistinių ataskaitų audito ataskaita (Parsisiųsti PDF).

 • Išvada dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 m. ataskaitos, 2012 m. rugsėjo 7  d. Nr.  AT-12 (Parsisiųsti PDF).

 • Všį „Alytaus sporto ir rekreacijos centras" finansinė ir veiklos Audito ataskaita Nr. AT-10, 2012 m. rugpjūčio 10 d. (Parsisiųsti PDF), audito rekomendacijos (Parsisiųsti PDF).
 • Dėl VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų audito ataskaita  2012  m. liepos 02 d. AT-7.
 • Ribotos apimties auditas dėl „Patalpų, esančių rotušės a.2 (Alytaus miesto teatro pastato) rekonstrukcijos ir aplinkinės teritorijos pritaikymo miesto bendruomenės poreikiams" projekto vykdymo eigos 2012-06-01. Audito ataskaita Nr. At-7-1(Parsisiųsti PDF).

 • Išvada dėl savivaldybės įmonės Alytaus telekinas 2010 metų finansinės atskaitomybės. 2011 m. balandžio 28 d. Nr. AT-3 (Parsisiųsti PDF).
 • Šilumos tinklų iškėlimo iš Naujosios g. Alytuje II eilės ruožo nuo Tvirtovės g. iki Žuvinto gatvės finansinis auditas. 2011 vasario 18 d. Nr. AT-1 (Parsisiųsti PDF).
 • Išvada dėl Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metais ataskaita. 2010 m. liepos 21 d. (Parsisiųsti PDF).
 • UAB  Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras veiklos ir kainų pagrįstumo patikrinimo ataskaita. 2010 m. gruodžio 20 d. (Parsisiųsti PDF).
 • UAB „Alytaus šilumos tinklai" piniginių lėšų panaudojimo patikrinimo ataskaita. 2010 m. vasario 12 d. (Parsisiųsti PDF).
 • Daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso Naujoji g. 52 rekonstrukcijos papildomų darbų ir įkainių teisėtumo patikrinimo ataskaita. 2009 gruodžio 23 d. (Parsisiųsti PDF).
 • Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus atlikto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus veiklos audito ataskaita. 2009 m. gruodžio 22 d. (Parsisiųsti PDF).
 • Alytaus daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso (Sporto rūmų arenos) išplėtimo rekonstrukcijos objekto liekamųjų medžiagų apskaitos, saugojimo, panaudojimo pagal galiojančius teisės aktus auditas.  (Parsisiųsti PDF).
 • Išvada dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2008 metais ataskaita. (Parsisiųsti PDF).
 • Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo – savivaldybės kontrolierės informacija merui ir tarybai apie savivaldybės 2009 m. biudžeto vykdymą. (Parsisiųsti PDF).
 • VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro finansinių įsipareigojimų 2009 m. gegužė 1 d. būklei audito ataskaita. (Parsisiųsti PDF)
 • „Dzūkijos" pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio audito išvada. (Parsisiųsti PDF)
 • Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos finansinio audito ataskaita. (Parsisiųsti PDF)
 • Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos finansinio audito ataskaita. (Parsisiųsti PDF)
 • Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos finansinio audito ataskaita. (Parsisiųsti PDF)
 • Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos finansinio audito išvada. (Parsisųsti PDF)
 • Veiklos audito ataskaita dėl Alytaus miesto lopšelio-darželio „Girinukas" langų ir durų pakeitimo rangos darbų ir sienų apšiltinimo techninio projekto parengimo, projekto vykdymo  priežiūros ir rangos darbų viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo bei darbų atlikimo dokumentų teisingumo įvertinimo. (Parsiųsti PDF)
 • Teminio patikrinimo ataskaita dėl Didžiosios Dailidės, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo (III etapas) (Didžiosios Dailidės išvalymo) projekto darbų rangos sutartyje numatytų darbų įvykdymo terminų nesilaikymo pagrįstumo,  papildomų lėšų poreikio pagrįstumo. (Parsisiųsti PDF)
 • Savivaldybės įmonės Alytaus telekinas finansinio audito išvada. (Parsisiųsti PDF)
 • Savivaldybės įmonės Alytaus telekinas finansinio audito ataskaita. (Parsisiųsti PDF)
 • Išvada dėl Alytaus m. savivaldybės  2011 m  biudžeto vykdymo ataskaitos (Parsisiųsti PDF)
 • Biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio už 2011 m. atlikto audito ataskaita (Parsisiųsti PDF)
 • Ribotos apimties UAB „Alytaus šilumos tinklai" audito ataskaita (Parsisiųsti PDF)
 • Išvada dėl UAB „Alytaus šilumos tinklai" audito (Parsisiųsti PDF)
 • Dainavos pagrindinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito ataskaita (Parsisiųsti PDF)
 • Panemunės pagrindinės mokyklos finansinio  (teisėtumo) audito ataskaita (Parsisiųsti PDF)
 • Senamiesčio pradinės  moklyklos finansinio (teisėtumo)audito ataskaita (Parsisiųsti PDF)

Biudžetinė įstaiga

Gardino g. 37,

LT-62154 Alytus

Juridinių asmenų registras

Kodas 188640314


Už pateiktą informaciją atsakingas Artūras Juškauskas, tel. +370 620 24 371