Visos veiklos sritys  >

 

Kontrolės ir audito tarnyba


El. paštas: kontrole@alytus.lt
Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius
Telefonas: mob. tel. 8 620 24 371
El. paštas: arturas.juskauskas@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Jolanta Kalvaitienė, patarėja
Telefonas: mob. tel. 8 687 15 654
El. paštas: jolanta.kalvaitiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Laimutis Aliulis, patarėjas
Telefonas: mob. tel. 8 686 53 258
El. paštas: laimutis.aliulis@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Ineta Sakavickienė, vyriausioji patarėja
Telefonas: mob. tel. 8 620 97 632
El. paštas: ineta.sakavickiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154

 

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA)
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

 • Savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) FUNKCIJOS
Siekdami veiklos tikslo ir atlikdami Tarnybai pavestus uždavinius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai vykdo šias pagrindines funkcijas:
1.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
1.2. kiekvienais metais rengia ir miesto Tarybos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės Tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;
1.3. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
1.4. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės Tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
1.5. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
1.6. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
1.7. Valstybės kontrolieriaus (-ės) prašymu gali dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų audituose;
1.8. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATAI

 

 

VEIKLOS ATASKAITOS:

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS FINANSINĖS ATASKAITOS

 

PAGRINDINIAI NORMINIAI AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLĄ

 1. Vietos savivaldos įstatymas (3 straipsnio 4 dalis; 14 straipsnio 4 dalis; 16 straipsnio 2 dalies 8, 19, 28, 29, 46 punktai; 20 straipsnio 2 dalies 10 punktas; 27 straipsnis; 28 straipsnio 5, 6 dalys).
 2. Biudžeto sandaros įstatymas (37 straipsnio 1 ir 3 dalys).
 3. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (30 straipsnio 1 dalis; 32 straipsnio 1 dalis).
 4. Viešojo administravimo įstatymas (13 straipsnis).
 5. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (21 straipsnio 3, 4 dalys).
 6. Biudžetinių įstaigų įstatymas (12 straipsnio 2 dalis).
 7. Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas (17 straipsnio 2, 3 dalys).
 8. Viešųjų įstaigų įstatymas (11 straipsnio 3 dalis).
 9. Rinkliavų įstatymas (14 straipsnio 1 dalis).
 10. Valstybės kontrolės įstatymas (9 straipsnio 5 dalis).
 11. Valstybės skolos įstatymas (9 straipsnio 4, 5 dalys).
 12. Koncesijų įstatymas (28-1 straipsnio 3 dalis).
 13. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (188-12 straipsnis; 259-1 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės (3 p.).
 15. Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtinti Valstybinio audito reikalavimai (2004 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-12 redakcija).
   

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ATLIKTŲ AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS


Biudžetinė įstaiga

Vingio g. 15 A,

LT-62154 Alytus

Juridinių asmenų registras

Kodas 188640314


Už pateiktą informaciją atsakingas Artūras Juškauskas, tel. +370 620 24 371