Kristina Škarnulienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 660, mob. tel. 8 672 37 957
El. paštas: kristina.skarnuliene@alytus.lt
Kabinetas: 2

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 22 d.

įsakymu Nr. DV-365

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija –11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą ir socialinių paslaugų skyrimą socialinės rizikos šeimoms bei jose augantiems vaikams,  įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrimo koordinavimas ir organizavimas, paslaugų ir poreikių nustatymas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų socialinio darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą, socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus;

9.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10.Mokėti:

10.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

11. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

12.1. koordinuoja ir organizuoja paslaugų socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams teikimą;

12.2. renka ir apibendrina informaciją apie vaikui ir šeimai Savivaldybėje teikiamos socialinės paramos ir socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, mastą bei finansavimą;

12.3. tiria, prognozuoja bei nustato socialinės paramos ir socialinių paslaugų poreikį vaikui ir šeimai, teikia išvadas savivaldybės administracijos įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, apie socialinės rizikos šeimoms skirtas paslaugas informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių,  naudoja apklausų, dokumentų analizės ir kt. metodus;

12.4. rengia Savivaldybės socialinių paslaugų planą;

12.5. rengia Savivaldybės socialinių paslaugų vaikui ir šeimai teikimo tvarkų aprašus;

12.6. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, socialinės paramos šeimai ir vaikui klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus;

12.7. vertina pateiktus nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų projektus;

12.8. rengia valstybės institucijoms ataskaitas apie vaikui ir šeimai Savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas bei jų finansavimą;

12.9. koordinuoja bei prižiūri skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių paslaugas vaikui ir šeimai, socialinį darbą, organizacinę veiklą, tikrina jų pateiktą informaciją ir dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų darbo organizavimo;

12.10. teikia socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms paslaugas vaikui ir šeimai, metodinę informaciją, susijusią su socialinių paslaugų įstaigų veikla;

12.11. teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio socialinių paslaugų organizavimui;

12.12. nagrinėja socialinių paslaugų įstaigų, gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos ir teikia jiems rašytinę bei žodinę informaciją;

12.13. teikia konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms rengiant socialinius projektus, susijusius su paslaugų šeimai ir vaikui teikimu;

12.14. kontroliuoja ir vertina Savivaldybės finansuojamų (perkamų) socialinių paslaugų teikimą;

12.15. rengia administracijos direktoriaus ir tarybos sprendimų projektus, susijusius su socialinių paslaugų, teikiančių paslaugas vaikui ir šeimai, įstaigų veikla;

12.16. dalyvauja darbo grupių, komisijų ir tarybų darbe;

12.17. numatyta tvarka, teikia informaciją savivaldybės Šeimos tarybai, bendruomeninei vaiko teisių apsaugos tarybai, Vaiko gerovės komisijai, bendradarbiauja su švietimo įstaigų socialiniais pedagogais socialinių paslaugų šeimai ir vaikui teikimo klausimais;

12.18. teikia skyriaus vedėjui veiklos ataskaitas ir planus;

12.19. teikia siūlymus skyriaus vedėjui darbo tobulinimo klausimais;

12.20. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai;

12.21. tikrina socialinių paslaugų įstaigų pateiktas ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas ir suveda jas į socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS);

12.22. renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ registrų centro, valstybinio socialinio draudimo fondo ir darbo biržos duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;

12.23. tikrina socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;

12.24. dalyvauja rengiant Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims programas.

13. Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.

14. Pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

15. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

16. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

18. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.