Jūratė Zelenė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 134, mob. tel. 8 610 30 959
El. paštas: jurate.zelene@alytus.lt
Kabinetas: 303

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1426

 

 

 MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuoti ir administruoti Alytaus miesto valstybinėje žemėje esančių statybviečių tvarkymą, žemės darbų atlikimą, administruoti savivaldybės kontroliuojamas teritorijas, kuriose yra kelio ženklo Nr. 531 „P rezervuota stovėjimo vieta" zona, išduoti leidimus transporto priemonėms stovėti „P rezervuota" ženklo zonoje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – (valstybės savivaldybei priskirtą) statinių naudojimo priežiūros kontrolės ir Alytaus miesto valstybinėje žemėje esančių statybviečių tvarkymo, žemės darbų atlikimo kontrolės –  funkciją, bendrosios veiklos srities – kelio ženklo Nr. 531 „P rezervuota stovėjimo vieta" zonų Alytaus miesto savivaldybėje administravimą.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

 7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, išmanyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, Statybos įstatymą, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybą, statinių naudojimo priežiūrą, statinių techninę priežiūrą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

 9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus.

10. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

11. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas įgyvendinti jam priskirtų veiklos sričių skyriaus funkcijas ir uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

12.1. vykdo Alytaus mieste esančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių naudojimo priežiūrą, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir su jomis susijusius kitus inžinerinius statinius, energetinius objektus, taip pat hidrotechnikos statinius, atsižvelgdamas į prižiūrėtinų statinių naudojimo paskirtį, sudaro statinių naudotojų sąrašus ir nuolat pagal poreikį juos papildo ar keičia;

12.3. tikrina, ar statinių naudotojai (techniniai prižiūrėtojai) turi privalomuosius statinių techninės priežiūros dokumentus, apžiūri statinius vietoje;

12.4. nustato, ar statiniai naudojami pagal paskirtį, ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustatęs, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, praneša Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija). Kontroliuoja, ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų, padaro išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;

12.5. surašo atliekamos statinių techninės priežiūros patikrinimo aktą, nustato reikalavimus trūkumams pašalinti, kontroliuoja jų įvykdymą, statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymi atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą ir užregistruoja atliktų patikrinimų aktus ir kartu su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) saugo tam tikslui skirtuose segtuvuose ar kompiuterinėje laikmenoje);

12.6. atlieka ypatingų statinių ir daugiabučių gyvenamųjų namų iki 5 aukštų imtinai naudojimo priežiūros patikrinimus vietoje ne rečiau kaip vieną kartą per metus;

12.7. kontroliuoja statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;

12.8. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines  nuobaudas arba teikia administracinių teisės pažeidimų bylas teismui pagal tuos kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

12.9. išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį ir nustatytos formos pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų, statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;

12.10. įstatymų nustatyta tvarka pasibaigus ketvirčiui teikia informaciją administracijos direktoriui apie atliktus patikrinimus, o pasibaigus metams teikia informaciją inspekcijai apie praėjusių metų priežiūros rezultatus;

12.11. rengia vykdomų funkcijų procedūrų aprašą (vadovą);

12.12. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

 12.13. esant poreikiui tikrina statybos darbų sąmatas;

12.14. administruoja ir kontroliuoja Alytaus miesto valstybinėje žemėje atliekamų žemės darbų vykdymą:

12.14.1. išduoda žemės darbų sutikimus;

12.14.2. priima atliktus žemės darbus;

12.14.3.  rengia šių darbų atlikimo ataskaitas;

12.14.4. rengia ir derina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl eismo ribojimo miesto gatvėse vykdant žemės darbus projektus;

12.15. vykdo sporto ir vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą;

12.16. kontroliuoja rezervuotų automobilių stovėjimo vietų aikštelių įrengimą savivaldybės kontroliuojamose teritorijose, išduoda leidimus statyti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta" miesto bendro naudojimo teritorijose. Konsultuoja gyventojus ir daugiabučių namų savininkų bendrijas apie tarybos sprendimu nustatytos tvarkos laikymąsi mieste.

13. Nagrinėja asmenų prašymus, skundus visais pavestų darbų klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų projektus.

14. Rengia ir derina miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavestų darbų klausimais.

15. Pagal kompetenciją inicijuoja teisės aktų parengimą (pakeitimą) nustatyta tvarka, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

16. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.

17. Asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu.

18. Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas  vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.

19. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

20. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

22. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

23. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.