Jūratė Zelenė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 134
El. paštas: jurate.zelene@alytus.lt
Kabinetas: 303

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. gegužės 20 d.

įsakymu Nr. DP-260-(4.26)

 

STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – (valstybės savivaldybei priskirtą) statinių naudojimo priežiūros kontrolės –  funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, išmanyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, Statybos įstatymą, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybą, statinių naudojimo priežiūrą, statinių techninę priežiūrą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus.

10. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas įgyvendinti jam priskirtų veiklos sričių skyriaus funkcijas ir uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

11.1. vykdo Alytaus mieste esančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių naudojimo priežiūrą, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir su jomis susijusius kitus inžinerinius statinius, taip pat hidrotechnikos statinius, kurių priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija; atsižvelgdamas į prižiūrėtinų statinių naudojimo paskirtį, sudaro statinių naudotojų sąrašus ir nuolat pagal poreikį juos papildo ar keičia;

11.2. apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą iš anksto raštu praneša statinio naudotojui;

11.3. tikrina, ar statinių naudotojai (techniniai prižiūrėtojai) turi privalomuosius statinių techninės priežiūros dokumentus, apžiūri statinius vietoje;

11.4. nustato, ar statiniai naudojami pagal paskirtį, ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustatęs, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, praneša Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija). Kontroliuoja, ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų, padaro išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;

11.5. surašo atliekamos statinių techninės priežiūros patikrinimo aktą, nustato reikalavimus trūkumams pašalinti, kontroliuoja jų įvykdymą;

11.6. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymi atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą;

11.7. registruoja atliktų patikrinimų aktus ir kartu su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) saugo tam tikslui skirtuose segtuvuose ar kompiuterinėje laikmenoje);

11.8. atlieka ypatingų statinių ir daugiabučių gyvenamųjų namų iki 5 aukštų imtinai naudojimo priežiūros patikrinimus vietoje ne rečiau kaip vieną kartą per metus;

11.9. kontroliuoja statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;

11.10. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines  nuobaudas arba teikia administracinių teisės pažeidimų bylas teismui pagal tuos kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

11.11. išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį ir nustatytos formos pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų, statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;

11.12. įstatymų nustatyta tvarka pasibaigus ketvirčiui teikia informaciją administracijos direktoriui apie atliktus patikrinimus, o pasibaigus metams teikia informaciją inspekcijai apie praėjusių metų priežiūros rezultatus;

11.13. teisės aktų nustatyta tvarka rengia, derina ir įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracijos priešgaisrinės saugos reikalavimus;

11.14. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;

11.15. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

11.16. Pagal savo kompetenciją:

11.16.1. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir rengia atsakymus į juos.;

11.16.2. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas;

11.17. inicijuoja ir teikia pasiūlymus, naujoves skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui.

11.18. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

11.19. dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra.

11.20. vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.