Justina Puleikytė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 127, mob. tel. 8 688 31 661
El. paštas: justina.puleikyte@alytus.lt
Kabinetas: 402

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 21 d.  

įsakymu Nr. DP-76                  

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 12 d.

įsakymo Nr. DV-315

 redakcija)

           

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Lygis – A.

3.  Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4.  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6.  Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (teisės, ekonomikos ar viešojo administravimo krypties) išsilavinimą.

7.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8.  Gebėti:       

8.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

8.2. rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

8.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti.

9.  Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                     

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10.  Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

10.1.    rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

10.2.    priima ir registruoja savivaldybės administracijos padalinių parengtas ir administracijos direktoriaus patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti;

10.3.    skelbia informaciją apie  planuojamus vykdyti pirkimus;

10.4.    tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus, teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;

10.5.    rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus (apie pradedamus viešuosius pirkimus, sudarytas sutartis);

10.6.    rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus;

10.7.    dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

10.8.    protokoluoja pirkimų komisijų posėdžius;

10.9.    pildo vokų atplėšimo procedūros protokolų formas;

10.10.  pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;

10.11.  praneša konkurso dalyviams apie konkursus laimėjusius pasiūlymus;

10.12.  praneša konkurso dalyviams apie planuojamas sudaryti sutartis;

10.13.  rengia pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;

10.14.  rengia kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;

10.15.  rengia metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas.

11.  Konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų pirkimų klausimais, siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.

12.  Teikia informaciją Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras.

13.  Analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo.

14.  Rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms.

15.  Rengia atsakymus į asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus, siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.

16.  Tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą.

17.  Vykdo kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

18.  Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.