Justina Puleikytė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 127
El. paštas: justina.puleikyte@alytus.lt
Kabinetas: 402

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. DP-76

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. spalio 28 d.

įsakymo Nr. DP-515-(4.26)

redakcija)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (teisės, ekonomikos ar viešojo administravimo krypties) išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:       

8.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

8.2. rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

8.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti.

9. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                     

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

10.1. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

10.2. priima ir registruoja savivaldybės administracijos padalinių parengtas ir administracijos direktoriaus patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti;

10.3. skelbia informacinius pranešimus apie numatomus pirkimus;

10.4. rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus (apie pradedamus viešuosius pirkimus, sudarytas sutartis);

10.5. rengia pirkimo dokumentus;

10.6. siunčia kvietimus potencialiems konkursų dalyviams;

10.7. protokoluoja pirkimų komisijų posėdžius;

10.8. pildo vokų atplėšimo procedūros protokolų formas;

10.9. informuoja konkurso dalyvius apie preliminariosios eilės sąrašo sudarymą;

10.10. praneša konkurso dalyviams apie konkursus laimėjusius pasiūlymus;

10.11. praneša konkurso dalyviams apie sudarytas sutartis;

10.12. rengia pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;

10.13. skelbia „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" informaciją apie pradedamus pirkimus, apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį, apie sudarytą sutartį;

10.14. rengia kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;

10.15. rengia metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas.

11. Konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų pirkimų klausimais, siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.

12. Kontroliuoja savivaldybės administracijos skyrių darbuotojų vykdomų užduočių, pavedimų vykdymą viešųjų pirkimų klausimais, jų kokybę, siekdamas kuo efektyvesnės šių darbuotojų veiklos.

13. Kontroliuoja konkurso dalyvių pateikiamų pasiūlymų kiekybę ir kokybę, siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą.

14. Rengia atsakymus į asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus, siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.

15. Tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą.

16. Vykdo kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

17. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.