Jonas Muzikevičius

vedėjas
Telefonas: (8 315) 55 194, mob. tel. 8 626 99 074
El. paštas: jonas.muzikevicius@alytus.lt
Kabinetas: 105

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. DV-363

 

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga savivaldos vykdomosios institucijos kompetencijai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse priskirtai nustatytų administracinių nusižengimų kontrolei bei Lietuvos Respublikos įstatymuose priskirtai nustatytų draudimų bei reikalavimų įgyvendinimo priežiūrai organizuoti, taikyti prevencines priemones tvarkymui ir švarai gerinti ir viešajai tvarkai mieste palaikyti, valstybinių funkcijų: civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą, vykdymui ir skyriaus veiklai organizuoti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdyme, specialiosiose veiklos srityse- viešosios tvarkos užtikrinimo, teisės pažeidimų prevencijos srityse, gyvūnų globos ir laikymo taisyklių laikymosi kontrolės, įstatymuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūros ir civilinės saugos – funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius keleivinio kelių transporto, prekybos turgavietėse, viešosiose vietose,   viešosios tvarkos, valdymo tvarkos, civilinės saugos, dalyvavimo rengiant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą, administracinio poveikio priemonių taikymo, baudų skyrimo įstatymų nustatytais atvejais nuostatas, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, mokėti dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. turėti teisę vairuoti „B" kategorijos transporto priemones;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus darbą:

7.1.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;

7.1.2. rengia skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

7.1.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus struktūros, tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

7.1.4. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.2. organizuoja priežiūrą, kaip įgyvendinami įstatymu nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymuose nustatyta atsakomybė, bei kontrolę, kaip mieste laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, Alytaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė:

7.2.1. kapinių tvarkymo taisyklių;

7.2.2. triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių;

7.2.3. gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų naudojimo taisyklių;

7.2.4. m esto tvarkymo ir švaros taisyklių;

7.2.5. atliekų tvarkymo taisyklių

7.2.6. želdynų ir želdinių apsaugą ir priežiūrą;

7.2.7. prekybos turgavietėse taisyklių;

7.2.8. prekybos viešosiose vietose taisyklių;

7.2.9. taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose;

7.2.10. rūkymo vietose, kuriose pagal įstatymus ar savivaldybių tarybų sprendimus

draudžiama tai daryti reikalavimų;

7.2.11. keleivinio kelių transporto vežėjams ir jų ekipažams, keleiviams nustatytų

draudimų ir taisyklių;

7.2.12. organizuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse savivaldos institucijos kompetencijai priskirtų administracinių teisės pažeidimų kontrolę šiose srityse: kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas (dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose), kelio ženklų ir kitų eismo reguliavimo priemonių įrengimą, alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose, viešosios rimties trikdymas, Lietuvos valstybinės vėliavos, užsienio valstybės vėliavos, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos;

7.2.13. kontroliuoja,  kaip  laikomasi Alytaus miesto  išorinės    reklamos  įrengimo taisyklių;

7.2.14. kontroliuoja vaizdo stebėjimo sistemomis užfiksuotų pažeidimų įrašus ir jų savalaikį perdavimą suinteresuotoms policijos tarnyboms;

7.3. siekdamas 7.2 papunktyje įvardytų pažeidimų kontrolę bei už įvykdytus pažeidimus taikyti administracinio poveikio priemones:

7.3.1. organizuoja reidus, patikrinimus pažeidimams išaiškinti;

7.3.2. savivaldybės administracijos vardu nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, numatytas ANK 589 straipsnio 80 punkte ir skyriaus nuostatais priskirtas skyriaus kompetencijai, Administracinių nusižengimų kodekso ir vidaus dokumentų nustatyta tvarka.

7.4. Siekdamas taikyti prevencines priemones viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti:

7.4.1. organizuoja ir vykdo:

7.4.1.1. visuomenės sanitarinį švietimą;

7.4.1.2. dalyvauja, bendradarbiauja užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant pažeidimų prevencijos programas su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir kt.

7.5. Kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo, gyvūnų laikymo Alytaus mieste taisyklių:

7.5.1. išduoda leidimus laikyti naminius gyvūnus.

7.6. Organizuoja veiklą ir vykdo:

7.6.1. civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas;

7.6.2. civilinės mobilizacijos institucijai Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas mobilizacijos, demobilizacijos ir priimančios šalies paramos funkcijas.

7.7. Vykdydamas viešosios tvarkos kontrolę, taikydamas prevencines priemones tinkamo lygio tvarkai palaikyti bei vykdydamas valstybines civilinės, priešgaisrinės saugos bei dalyvavimo rengiant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą funkcijas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje turi teisę:

7.7.1. be kliūčių lankytis pateikus tarnautojo pažymėjimą viešosios tvarkos priežiūros tikslu savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose ir jų teritorijose gavus jų sutikimą;

7.7.2. kreiptis į policijos pareigūnus, taikyti asmenims, įvykdžiusiems administracinius nusižengimus tvarkymo ir švaros, viešosios tvarkos srityse, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 596 straipsnį ,,Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas ir paieška, asmenų atvesdinimas";

7.7.3. gauti iš juridinių ir fizinių asmenų raštiškus paaiškinimus dėl kontroliuojamo objekto sanitarinės būklės;

7.7.4. gauti iš įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų informaciją civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, mobilizacijos parengties, dalyvavimo rengiant priimančios šalies paramą klausimais;

7.7.5. įgyvendindamas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas:

7.7.5.1. įeiti į gyvenamuosius ar negyvenamuosius pastatus ar kitas teritorijas, kur yra laikomi gyvūnai, gavus to pastato ar teritorijos savininko sutikimą arba turėdamas teismo sprendimą, jeigu ten nesilaikoma šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;

7.7.5.2. reikalauti iš gyvūnų laikytojų dokumentų, informacijos ar paaiškinimų gyvūnų

sveikatos, gerovės ir apsaugos klausimais;

7.7.5.3. teikti pranešimus, pareiškimus teisėsaugos institucijoms, kad asmenys būtų patraukti atsakomybėn už kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus;

7.7.5.4. taikyti administracinio poveikio priemones;

7.7.5.5. perduoti gyvūnus laikinai globai ir organizuoti gyvūnų paėmimo iš gyvūnų savininkų, laikytojų procedūrą;

7.8. rengia skyriaus veiklos metinį planą bei derina būsimųjų metų biudžeto skyriaus

vykdomų programų išlaidų sąmatas;

7.9. organizuoja pagal skyriui priskirtas funkcijas viešuosius pirkimus, vykdo juos taikant įprastą komercinę praktiką, rengia sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

7.10. atlieka skyriaus vykdomų programų kontrolę vidaus dokumentų nustatyta tvarka;

7.11. rengia Alytaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus Savivaldybės administracijos vidaus dokumentus;

7.12. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia į juos atsakymus ar atsakymų projektus;

7.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.14. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą.