Jurgita Masionienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 180, mob. tel. 8 693 32 672
El. paštas: jurgita.masioniene@alytus.lt
Kabinetas: 409

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

 administracijos direktoriaus

2016 m.  lapkričio 23 d.

 įsakymu Nr. DP-537-(4.26)

 

ŠVIETIMO SKYRIAUS  VYRIAUSIOSIOS SPECIALISTĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Pareigybė –  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

 II. PASKIRTIS

 

 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir tobulinti koordinuojamų Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomą švietimo veiklą bei koordinuoti paskirtas švietimo sritis.

 

 III. VEIKLOS SRITIS

 

 5. Švietimo vadyba.

 

 IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadybinio darbo švietimo sistemoje patirtį (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas). 

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus,  kalbos kultūros normas.

9. Gebėti:

9.1. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.3. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.4. dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;

10.2. rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10.3. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

  

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Teikia statistinę informaciją apie savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių technologijų centrui, užtikrinant teikiamos informacijos teisingumą.

12. Administruoja savivaldybės Mokinių registrą ir Pedagogų registrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrina atsiskaitymą laiku su Švietimo informacinių technologijų centru.

13. Renka iš savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų duomenų bazių valdytojų patvirtintus mokinių duomenų bazės išrašus, juos patikrina ir persiunčia Švietimo informacinių technologijų centrui, užtikrina teikiamų duomenų teisingumą.

14. Reikalauja ir pasiekia, kad savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų duomenų bazių valdytojai ištaisytų klaidingus ir (arba) netikslius duomenis, užtikrina jų teisingumą.

15. Atlieka duomenų ir kitos informacijos, reikalingos savivaldybės švietimo būklei stebėti ir sprendimams priimti, poreikių analizę, siekia kuo efektyvesnių visų švietimo valdymo subjektų sprendimų.

16. Rengia valstybės ir savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos rodiklių būklės, statistines ir kitas ataskaitas, užtikrina jų teisingumą.

17. Renka ir kaupia reikalingus duomenis, juos tvarko ir apdoroja, užtikrina duomenų saugą, siekia, kad savivaldybės vadovai ir tarybos nariai, administracijos direktorius ir skyriaus vedėjas turėtų visą būtiną švietimo informaciją.

18. Teikia informaciją apie savivaldybės švietimo būklę ir problemas visuomenei, užtikrina teikiamos informacijos teisingumą.

19. Sudaro sąlygas švietimo stebėsenos subjektams gauti savivaldybės ir jos švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis, siekia tinkamos nuolatinės švietimo būklės ir kaitos analizės, vertinimo, prognozavimo ir vykdo švietimo kokybę laiduojantį valdymą.

20. Administruoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų registrą, užtikrina jame esančių duomenų teisingumą ir konsultuoja įstaigų direktorius registro dokumentų tvarkymo klausimais, užtikrina konsultacijų teisingumą.

21. Administruoja Nesimokančių vaikų duomenų bazę, Mokyklas nelankančių vaikų paiešką bei nesimokymo priežasčių nustatymą.

22. Administruoja Kvalifikacijų tobulinimo programų ir renginių registrą, konsultuoja neformaliojo švietimo teikėjus programų registravimo klausimais.

23. Koordinuoja šių švietimo sričių veiklos organizavimą ir tobulinimą visose savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, siekia reikiamos švietimo kokybės:

23.1. brandos atestatų, pradinio ir pagrindinio ugdymo baigimo, bendrojo išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų užsakymas, parvežimas iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro į skyriaus saugyklą, jų apsaugos užtikrinimas, išdavimas mokykloms ir apskaita;

23.2. mokinių, atvykusių iš kitų savivaldybių mokyklų ir išvykusių į kitų savivaldybių mokyklas, apskaita, mokinio krepšelio lėšų suderinimo ir atsiskaitymo su kitomis savivaldybėmis aktų tvarkymas ir raštų į kitas savivaldybes dėl mokinio krepšelio lėšų rengimas.

24. Tvarko savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, išvykusių į užsienį ir grįžusių iš užsienio, apskaitą.

25. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

26. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo klausimais, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktus.

27. Vykdo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo klausimais, siekdamas savivaldybės metinėje švietimo veiklos programoje numatytų prioritetinių krypčių ir iškeltų uždavinių įgyvendinimo.

28. Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

29. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.