Jolita Majauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 148
El. paštas: jolita.majauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 404
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymus. Išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, Dokumentų rengimo taisykles.
 2. Gebėti:
 3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 4. bendrauti, bendradarbiauti;
 5. Mokėti:
 6. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 7. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Įgyvendindamas skyriaus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
 2. rengia miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašus;
 3. tikslina kompiuterinėje biudžeto apskaitos programoje miesto savivaldybės biudžeto planinius duomenis;
 4. tikrina asignavimų valdytojų pateiktus mėnesio, ketvirčio bei metinių ataskaitų planinius duomenis su kompiuterinės biudžeto apskaitos programos duomenimis;
 5. dalyvauja rengiant biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirčių ir metines ataskaitas (ataskaitų planiniai duomenys), jų suvestines, sudaro išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdyti metinę ataskaitą bei nustatytais terminais pateikia Finansų ministerijai;
 6. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų dėl papildomų biudžeto lėšų skyrimo, lėšų perskirstymo tarp asignavimų valdytojų projektus;
 7. tikslina miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planus, rengia pažymas – pranešimus dėl savivaldybės biudžeto plano tikslinimo;
 8. rengia raštus ministerijoms, įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;
 9. rengia miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymo analizes ir vaizdinę medžiagą;
 10. konsultuoja įstaigas ir organizacijas miesto savivaldybės biudžeto tikslinimo klausimais;
 11. skaičiuoja banko paskolų skolinimosi ir skolos limitus ir teikia informaciją šiais klausimais;
 12. pildo skyriaus tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 13. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.
 14. Vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.