Visos veiklos sritys  >

 

Jolanta Kalvaitienė

patarėja
Telefonas: mob. tel. 8 687 15 654
El. paštas: jolanta.kalvaitiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas

specialiąsias:

  • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;
  • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka su Kontrolės ir audito tarnybos funkcijų vykdymu susijusius patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
  • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo;
  • savarankiškai apibendrina patikrinimų, auditų rezultatus ir jų pagrindu teikia ataskaitų, išvadų bei rekomendacijų projektus savivaldybės kontrolieriui;

bendrąsias:

  • klasifikuoja ir sistemina Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų, patikrinimų dokumentų bylas, rengia jų registrus archyvinių dokumentų tvarkymo nustatyta tvarka;
  • savivaldybės kontrolieriaus nurodymu atlieka su Kontrolės ir audito tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
  • savo veiklą grindžia nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo, profesionalumo, audito etikos principais;
  • nuolat kelia savo profesinį pasirengimą.