Jūratė Grinienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 146, mob. tel. 8 620 24 184
El. paštas: jurate.griniene@alytus.lt
Kabinetas: 326
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
 Alytaus miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2017 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. DV-263
 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija –12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti valstybinės (perduotos savivaldybei) Alytaus mieste likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymo, savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymo, dokumentų rengimo ir valdymo, administracinių paslaugų teikimo funkcijų vykdymo organizavimą ir seniūnaičių veiklos koordinavimą.

5. Pavaduoti skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos vidaus administravimo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

7. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą.

8. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo darbo patirtį.

9. Būti gerai susipažinusiam ir mokėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybos, tarnybinės etikos normas, privačių interesų deklaravimo klausimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles.

10. Gebėti:

10.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

11. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, koordinuodamas ir kontroliuodamas jam priskirtų skyriaus tarnautojų ir darbuotojų veiklą:

12.1. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

12.2. sistemingai analizuoja ir vertina jam priskirtų veiklos sričių problemas, pokyčius ir procesus, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui;

12.3. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui dėl veiklos optimizavimo, naujovių diegimo, dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą;

12.4. tiesiogiai koordinuoja ir kontroliuoja Vidaus administravimo skyriaus specialistų, atliekančių valstybinę (perduotą savivaldybei) Alytaus mieste likviduotų įmonių dokumentų tvarkymo, savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymo, dokumentų valdymo ir administracinių paslaugų teikimo funkcijas, darbą.

13. Registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Avilys" savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bendrosios kompetencijos klausimais, saugo vieną atspausdintą egzempliorių  nustatytą laiką; įsakymų nuorašus, išrašus ir kopijas išsiunčia nurodytiems adresatams, DVS priemonėmis pateikia susipažinti nurodytiems tarnautojams; tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

14. Registruoja norminių teisės aktų (direktoriaus įsakymų)  projektus  Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Teikia įregistruoti Teisės aktų registre (TAR) administracijos direktoriaus įsakymus, kuriuos skelbti TAR privaloma pagal teisės aktus.

15. Registruoja Administracijos direktoriaus įsakymus bendrosios kompetencijos klausimais viešojoje dokumentų tvarkymo ir paieškos informacinėje sistemoje „IxDokumentai".

16. Atlieka Administracinės ir Antikorupcijos komisijų atsakingojo sekretoriaus pareigas. Dalyvauja kitų savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe.

17. Nustatytais terminais kreipiasi į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų oficialiųjų žymėjimo ženklų ir dokumentų blankų įvertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui.

18. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos teikia paraiškas įregistruoti direktoriaus įsakymu patvirtintą saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą.

19. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu.

20. Konsultuoja savivaldybės administracijos tarnautojus ir pavaldžių įstaigų darbuotojus dokumentų įforminimo ir valdymo klausimais.

21. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės institucijoms, reguliariai teikia informaciją Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje.

 22. Organizuoja savivaldybės vadovų pavedimų vykdymo apskaitos kontrolę.

23. Vizuoja administracijos direktoriaus įsakymų  projektus pagal savo kompetenciją.

 24. Inicijuoja ir dalyvauja apibendrinant asmenų prašymuose, skunduose, pranešimuose keliamas problemas, reguliariai informuoja apie jas skyriaus vedėją, savivaldybės vadovus, teikia pasiūlymus, kaip efektyviau spręsti šias problemas.

25. Analizuoja, kaip asmenų prašymai, pareiškimai ir skundai nagrinėjami administracijos struktūriniuose padaliniuose, bendradarbiauja su jais sprendžiant asmenų klausimus.

26. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus pagal savo kompetenciją.

27. Esant reikalui tvirtina dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas, rengia pažymas.

28. Rengia atsakymus į įstaigų, įmonių, organizacijų raštus savo kompetencijos klausimais.

29. Organizuoja ir rengia veiklos ataskaitas, kitą savivaldybės vadovams, skyriaus vedėjui reikalingą informaciją savo kompetencijos klausimais.

30. Administracijos direktoriui pavedus, atstovauja savivaldybei kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose savo kompetencijos klausimais.

31. Inicijuoja viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją.

32. Koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklą.

33. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

34. Pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu.

35. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 36. Skyriaus vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.