Jurgita Burova

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 195
El. paštas: jurgita.burova@alytus.lt
Kabinetas: Priimamasis

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. DV-1570

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vieno langelio principu aptarnauti asmenis, teikti administracines paslaugas, registruoti dokumentus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

4.4. gebėti:

4.4.1.  savarankiškai planuoti, organizuoti  ir atlikti savo veiklą;

4.4.2. gebėti rengti teisės aktus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;

4.4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

4.4.4. gebėti bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

4.4.5. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.

                                          

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. priima asmenų prašymus suteikti administracines paslaugas bei kitus dokumentus ir juos registruoja vieno langelio informacinėje sistemoje (toliau – VLIS) „Avilys" pagal dokumentacijos plane nustatytus registrus;

5.2. teikia asmenims konsultacijas ir informaciją apie savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų procedūras;

5.3. teikia asmenims administracines paslaugas:

5.3.1. išduoda leidimus laidoti;

5.3.2. išduoda pažymas apie asmens palaidojimo vietą;

5.3.3. išduoda charakteristikas dėl leidimo laikyti ginklą;

5.3.4. išduoda kitus su administracinių paslaugų teikimu susijusius dokumentus;

5.4. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei administracinių paslaugų valdymo klausimais;

5.5. rengia savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašą bei teisės aktų projektus dėl šio sąrašo patvirtinimo, pakeitimo;

5.6. administruoja ir įformina savivaldybės teikiamas administracines paslaugas, nustatyta tvarka keičia savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas informacinėje sistemoje VLIS „Avilys";

5.7.  konsultuoja savivaldybės administracijos specialistus administracinių paslaugų teikimo klausimais;

5.8. rengia administracinių paslaugų teikimo ataskaitas;

5.9. rengia bei teikia duomenis administracinių paslaugų stebėsenos rodikliams apskaičiuoti;

5.10. registruoja sąskaitas faktūras, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių ataskaitas ir dokumentus į jungtinius  registrus;

5.11. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.12. atlieka kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti  įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.