Jolanta Bružienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 130, mob. tel. 8 612 84 977
El. paštas: jolanta.bruziene@alytus.lt
Kabinetas: 406

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. DP-537-(4.26)

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti jam priskirtų programų (priemonių) buhalterinę apskaitą ir vykdyti jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo buhalterinės apskaitos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti buhalterinio darbo patirtį ir darbo patirties su informacinėmis apskaitos sistemomis.

8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.3. dirbti komandoje;

9.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Vadovaudamasis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

11.1. suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas ir kt.);

11.2. sudaro ir Strateginio planavimo ir finansų skyriui teikia biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas ( ketvirčio);

11.3. kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą ir apie nukrypimus nuo sąmatų informuoja skyriaus vyriausiąjį specialistą, vykdantį biudžeto planavimo funkciją;

11.4. iki kiekvieno mėnesio 10 d. skyriaus vedėjo pavaduotojui pateikia duomenis apie  praėjusio mėnesio paskutinės dienos įsiskolinimus;

11.5. nustatytais terminais pateikia visus duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui, skyriaus vedėjo pavaduotojui;

11.6. sudaro ir teikia ataskaitas, reikalingas finansuojančioms institucijoms;

11.7. sudaro ir teikia  paraiškas dėl lėšų gavimo iš Strateginio planavimo ir finansų skyriaus ir kitų finansuojančių institucijų;

11.8. rengia mokėjimo pavedimus bankui;

11.9. sutikrina įsiskolinimų likučius ir išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus debitoriams ir kreditoriams;

11.10. priima ir sutikrina, analizuoja, sistemina ataskaitas iš subjektų, gaunančių lėšas pagal lėšų naudojimo sutartis, tvarko detalią jų apskaitą;

11.11. pagal subjektų, gaunančių lėšas pagal lėšų naudojimo sutartis, pateiktų ataskaitų duomenis parengia buhalterines pažymas ir jų duomenis suveda į informacinę apskaitos sistemą;

11.12. skyriaus vedėjo pavaduotojui teikia duomenis apie specialiųjų programų finansavimą ir išlaidas, reikalingus ataskaitai forma Nr. 1 sudaryti;

11.13. kontroliuoja ir surašo skolų nuvertėjimo pažymas;

11.14. kontroliuoja ir apskaito ateinančių laikotarpių sąnaudas ir veiklos nuomos sutartis ir suveda jų operacijas į sistemą;

11.15. išrašo sąskaitas faktūras išlaidų atstatymui;

11.16. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius;

11.17. ketvirčiui pasibaigus per 15 darbo dienų (arba per sutartyse su finansavimo sumų davėjais nurodytus terminus) pateikia finansavimo sumų pažymas kitoms finansuojančioms institucijoms, o duomenis, reikalingus finansavimo sumų pažymai Strateginio planavimo ir finansų skyriui parengti, pateikia skyriaus vedėjo pavaduotojui.

12. Atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę:

12.1. kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

12.2. kiekvienai ūkinei operacijai surašo buhalterinius įrašus, priskirdamas debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

12.3. sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas;

12.4. sutikrina kiekvienos ūkinės operacijos atvaizdavimą apskaitos registruose.

13. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais.

14. Bendrauja ir bendradarbiauja su jam priskirtos srities finansuojančių institucijų darbuotojais lėšų naudojimo, ataskaitų teikimo klausimais.

15. Kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams.

16.Teikia informaciją apie lėšų panaudojimą, lėšų likučius programų koordinatoriams arba atsakingiems už priemonės vykdymą.

17. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui  skyriaus veiklos tobulinimo klausimais.

18. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, sudarytų administracijos direktoriaus įsakymu, darbe.

19. Pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus.

20. Tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas.

21. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

22. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.