Jurgita Bajerčienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 169, mob. tel. 8 686 10 538
El. paštas: jurgita.bajerciene@alytus.lt
Kabinetas: 303

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. DP-144-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 22 d.

įsakymo Nr. DV-84

 redakcija)

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.             

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduojama arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę, vykdyti gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimą,

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės, gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių parinkimo.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės krypties arba technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

7.  Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją, Statybos įstatymus, kitus tesės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybas, statybos techninių reglamentų reikalavimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. Išmanyti Viešojo administravimo, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių bei bendrijų valdymą ir priežiūrą.

8. Mokėti:

8. 1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

8. 2. dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

9. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

9.1. vykdo gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių parinkimą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties;

9.2. vykdo gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę;     

9.2.1. inicijuoja ir organizuoja priežiūros ir kontrolės tvarkos kūrimą;

9.2.2. tikrina gautus skundus ir pranešimus dėl gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos;

9.2.3. inicijuoja ir organizuoja savivaldybėje esančių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkų mokymą ir informavimą aktualiais klausimais;

9.3. dalyvauja Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių organizuojamuose susirinkimuose.

10. Inicijuoja savivaldybei nuosavybės teise registruojamo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimą ir duomenų tikslinimą.

11. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.

12. Dalyvauja savivaldybės tarybos komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra.

13. Nagrinėja asmenų (pareiškėjų) ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo pareiškėjui projektus.

14. Rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo veiklos srities klausimais.

15. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

16. Asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu.

17. Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas, vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu, pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.

18. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

19. Vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus savo funkcijoms vykdyti.

20.  Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.