Irena Vieraitienė

specialistė
Telefonas: (8 315) 55 255, mob. tel. 8 676 17 044
El. paštas: irena.vieraitiene@alytus.lt
Kabinetas: 325
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DV-351


VIDAUS ŪKIO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖ


1. Vidaus ūkio skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga vykdyti ūkinių klausimų sprendimą pagal pareigybei priskirtas veiklos sritis: visų inžinerinių tinklų ir sistemų administravimas; tarnybinio transporto administravimas; administracijos patalpų priežiūros ir saugos organizavimas; gaisrinės saugos reikalavimų vykdymas savivaldybės administracijoje.
4. Pareigybės pavaldumas  – specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
6. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.
7. Išmanyti teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.
8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus ir išvadas.
9. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" paketais.
10. Gebėti planuoti atliekamų funkcijų veiklą, valdyti su atliekamomis funkcijomis susijusią informaciją, parinkti problemų sprendimo būdus, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


11. Vidaus ūkio skyriaus specialistas:
11.1. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus susijusius su atliekamomis funkcijomis;
11.2. teikia skyriaus vedėjui reikalingą informaciją;
11.3. planuoja, organizuoja, kontroliuoja priskirtas veiklos sritis;
11.4. rūpinasi kondicionavimo, elektros, apšvietimo, apšildymo, vėdinimo, vandens ir nuotekų, kitų sistemų tvarkingumu, vykdo reikalingą jų apskaitą;
11.5. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl  savivaldybės administracijos pastato patalpų remonto;
11.6. rengia, derina ir įgyvendina gaisrinės saugos reikalavimus savivaldybės administracijoje;
11.7. rūpinasi savivaldybės administracijos turto apsauga ir jo priežiūra;
11.8. nustatyta tvarka skirsto savivaldybės tarnybinį transportą, tvarko kelionės lapų ir kuro apskaitą, vykdo transporto administravimą;
11.9. pagal priskirtas veiklos sritis vykdo viešuosius pirkimus, rengia sutarčių projektus;
11.10. vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

12. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už  funkcijų,  išvardytų  šiame  pareigybės  aprašyme bei kituose vidaus teisės aktuose, atlikimą tinkamai ir laiku.