Ieva Stalevičiūtė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 139
El. paštas: ieva.staleviciute@alytus.lt
Kabinetas: 418

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. sausio 4 d.

įsakymu Nr.  DV-5

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengiant Savivaldybės ir Alytaus pramonės parko strateginius ir veiklos planus, teikiant siūlymus dėl verslo plėtros bei viešos ir privačios partnerystės strateginių krypčių, tikslų ir pagrindinių nuostatų; skatinant projektų įgyvendinimą viešos ir privačios partnerystės būdu; koordinuojant Alytaus pramonės parko rinkodaros priemones; bendradarbiaujant su užsienio institucijomis privačių investicijų pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais; organizuojant Alytaus investicijų, verslo aplinką, jos plėtros skatinimą bei pačius investicijų projektus pristatančių leidinių rengimą, išleidimą ir platinimą, atliekant transporto veiklos licencijų išdavimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo – funkcijas; leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo — funkcijas; leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais išdavimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo — funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą.

9. Išmanyti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, Investicijų įstatymus, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, susisiekimo ministro įsakymus, reglamentuojančius keleivinio kelių transporto veiklą

10. Išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus ir programas, jų teikiamas galimybes ir finansavimo sąlygas.

11. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

12. Mokėti dirbti kompiuterio „MS Office" programų paketu.

13. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

14. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiąsias (verslo skatinimo) savivaldybės veiklos funkcijas:

14.1. nagrinėja stambių investuotojų pasiūlymus dėl investicijų projektų įgyvendinimo galimybių;

14.2. teikia siūlymus ir rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus verslo plėtros klausimais;

14.3. organizuoja Alytaus investicijų, verslo aplinką, jos plėtros skatinimą bei pačius investicijų projektus pristatančių leidinių rengimą, išleidimą ir platinimą, rengia medžiagą kitiems leidiniams ir informaciniams pranešimams, rengia informaciją, skelbiamą Alytaus miesto savivaldybės portale ir Alytaus pramonės parko interneto svetainėje;

14.4. koordinuoja investuotojų ir savivaldybės bendradarbiavimą;

14.5. dalyvauja Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos veikloje;

14.6. inicijuoja ir dalyvauja rengiant  investicines programas ir projektus;

14.7. protokoluoja  Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos posėdžius;

14.8. administruoja Alytaus pramonės parko interneto svetainę;

14.9. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų veikloje;

14.10. bendradarbiauja su užsienio institucijomis privačių investicijų pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais;

14.11. ieško potencialių investuotojų investuoti Alytaus mieste;

14.12. dalyvauja inicijuojant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus, bendradarbiauja su Centrine projektų valdymo agentūra;

14.13. bendradarbiauja su VšĮ „Investuok Lietuvoje" ieškant investuotojų ir investavimo galimybių;    

14.14. teikia siūlymus ir rengia savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų palankių sąlygų privačioms investicijoms į Alytaus miestą sudarymo klausimais: siūlo savivaldybės tarybai suteikti savivaldybės garantijas, nustatyti specialias investavimo ir verslo sąlygas;

14.15. rengia tarybos sprendimų projektus;

14.16. paskyrus dalyvauja komisijų veikloje;

15.  Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

16. Vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, savo funkcijoms vykdyti.

17. Dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra.

18. Tikrina gautų dokumentų dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais atitikimą galiojantiems teisėms aktams ir parengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl jų išdavimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo projektus; užregistruoja (išregistruoja) juos VĮ Registrų centras.

18.1. derina ir teikia tvirtinti miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl kelių transporto veiklos licencijų kopijų išdavimo;

18.2. tikrina gautų dokumentų dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi atitikimą galiojantiems teisėms aktams ir parengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl jų išdavimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo;

19. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.      

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

20. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.