Irena Pankienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 189, mob. tel. 8 612 13 808
El. paštas: irena.pankiene@alytus.lt
Kabinetas: 301
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. DP-45-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. DV-1209

redakcija)

 

STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, įgyvendinant savivaldybės strateginio veiklos plano savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Skyriaus vedėjo veiklos sritis – organizuoti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti susisiekimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinės ir gyvenamosios infrastruktūros statybą, rekonstrukciją ir remontą.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties  išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų  vadovaujančio darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 2 metų statybos ir ne mažesnę kaip 1 metų viešojo administravimo srityse.

8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Statybos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9.2. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     

11.  Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą bei užtikrindamas darbo veiklos gerinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

11.1. Organizuoja skyriaus darbą pasirinktais darbo metodais, kontroliuoja skyriaus tarnautojų veiklą.

11.2. Pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus.

11.3. Analizuoja duomenis apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančius statinius ir teikia siūlymus dėl statinių rekonstrukcijos, remonto.

11.4. Teikia statybos, rekonstrukcijos ir remonto objektų duomenis savivaldybės administracijos rengiamiems metiniams, trimečiams  planams.

11.5. Inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus vykdomiems darbams ir paslaugoms.

11.6. Derina skyriaus vykdomų funkcijų sutartis.

11.7. Kontroliuoja ir koordinuoja projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto sutarčių vykdymą.

11.8. Organizuoja infrastruktūros plėtros sutarčių rengimą.

11.9. Tvirtina projektavimo užduotis.

11.10. Tvirtina parengtus projektus.

11.11. Dalyvauja rengiant miesto bendrąjį, specialiuosius ir detaliuosius planus, žemės sklypus ir kitus perspektyvinio planavimo darbus.

11.12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje.

11.13. Rengia ir derina dokumentų savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui pagal skyriaus kompetenciją.

11.14. Nagrinėja pareiškėjų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.

11.15. Rengia dokumentus dėl pavaldžių karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo.

11.16. Inicijuoja ir organizuoja administracinių paslaugų, susijusių su skyriaus veikla, aprašymų rengimą ir tvirtina šių paslaugų aprašymus.

11.17. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11.18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Vedėjas pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus darbą.