Irena Pankienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 189
El. paštas: irena.pankiene@alytus.lt
Kabinetas: 301
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. DP-537-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. DV-1219

redakcija)

 

STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 12.

                

II. PASKIRTIS

 

4. Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas kokybiškas skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas, susijęs su Alytaus miesto savivaldybės administracijos rengiamais projektais.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statinių, kurių užsakovė yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, projektavimo paslaugų atlikimo planavimo, koordinavimo, administravimo ir kontrolės – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 6. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities statybų technologijos krypties statybos valdymo šakos arba jam prilygintą išsilavinimą.
7.Turėti ne mažesnę kaip 3 metų statybos projektavimo paslaugų ir statybos darbų organizavimo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 2 metų statybos ir viešojo administravimo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus. Išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

9.2. dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu.

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

        

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                 

11. Vedėjo  pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

11.1. planuoja lėšų poreikį projektų rengimo ir ekspertizės paslaugoms atlikti ir teikia jį skyriaus vedėjui;

11.2. teikia administracijos direktoriui ketvirčio ir metų ataskaitas apie statinių, kurių užsakovė yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, projektavimo eiga;

11.3. gavus visus parengtus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie reikalingi) ir nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą arba valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinį sutikimą ar susitarimą, kontroliuoja pavestų projektų projektavimo užduočių rengimą, derinimą ir tvirtinimą nustatyta tvarka;

11.4. užsako ir surenka prisijungimo (techninių) sąlygų dokumentus projektams rengti iki projektavimo sutarčių pasirašymo;

11.5. kontroliuoja ir koordinuoja projektavimo sutarčių vykdymą;

11.6. organizuoja projektų įgyvendinimą;

11.7. vykdo statybos darbų ir paslaugų priežiūrą;

11.8. dalyvauja rengiant statybos užbaigimo dokumentus;

11.9. kontroliuoja skyriaus vyriausiųjų specialistų, organizuojančių projektavimo paslaugų atlikimą, darbą;

11.10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

11.11. informuoja skyriaus valstybės tarnautojus apie naujai įsigaliojusius teisės aktus, susijusius su koordinuojama sritimi;

11.12. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

11.13. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal savo kompetenciją;

11.14. rengia vykdomų funkcijų procedūrų aprašą (vadovą);

11.15. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

11.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

       

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Statybos skyriaus vedėjui.