Ingrida Leskevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 131, mob. tel. 8 620 68 008
El. paštas: ingrida.leskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 104
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga diegti investicinių projektų vadybos ir finansinio valdymo  principus savivaldybėje ir dalyvauti rengiant programas ir projektus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – inicijuoti ir organizuoti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų ir programų rengimą.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti kvalifikacinį magistro laipsnį (socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties) ir ne mažesnę kaip dvejų metų investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį.

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sugebėti jais vadovautis.

8. Išmanyti Valstybės tarnybos įstatymą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

9.2 Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

9.3 Mokėti dvi užsienio kalbas (anglų ir rusų) B2 lygiu (žodžiu ir raštu).

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

10.1. Ieško finansavimo galimybių projektams, patvirtintiems savivaldybės strateginiuose dokumentuose.

10.2. Organizuoja dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti (galimybių studijų,  investicinių projektų) rengimą.

10.3. Analizuoja ir vertina parengtas energetikos ir sporto sričių galimybių studijas.

10.4. Dalyvauja savivaldybės ir regioninių programų ir projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, rengime.

10.5. Rengia energetikos ir sporto sričių projektų paraiškas, finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.

10.6. Bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą.

10.7. Dalyvauja projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, priežiūros komitetų veikloje.

10.8. Rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų rengimo klausimais.

10.9. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

10.10. Renka ir rengia informaciją skyriaus rengiamoms ataskaitoms.

10.11.Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;

10.12. Planuoja lėšų poreikį skyriaus vykdomų projektų įgyvendinimui ir teikia skyriaus vedėjui;

 10.13. Rengia ES lėšomis finansuojamų projektų projektinius pasiūlymus sporto ir energetikos srityse;

10.14 Atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus.

10.15. Konsultuoja administracijos darbuotojus ir savivaldybės įstaigų darbuotojus  ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

10.16. Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.

10.17. Administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.