Ineta Dimšienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 131, mob. tel. 8 616 70 246
El. paštas: ineta.dimsiene@alytus.lt
Kabinetas: 104
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-854

 

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą Europos Sąjungos (toliau – ES) projektų įgyvendinimo srityje nesant vedėjo bei diegti ES programų ir fondų investicinių projektų vadybos principus savivaldybėje.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kvalifikacinį magistro laipsnį (socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties).

6. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje.

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos Lietuvai strategija ir veiksmų programa, savivaldybės, regiono strateginiais dokumentais, nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą, gebėti jais vadovautis. Išmanyti Valstybės tarnybos įstatymą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus bei programas, jų teikiamas galimybes bei finansavimo sąlygas.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;

9.2. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9.3. mokėti dvi užsienio kalbas (anglų A1 ir rusų B2 lygiu (žodžiu ir raštu)).

                                           

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     

10.1. organizuoja skyriaus darbą ES projektų įgyvendinimo srityje nesant vedėjo;

10.2. teikia pasiūlymus dėl ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo priemonėms, numatytoms savivaldybės strateginės plėtros dokumentuose;

10.3. dalyvauja rengiant savivaldybės ES lėšomis finansuojamus projektus verslo, turizmo, kompleksinės plėtros srityse;

10.4. konsultuoja kitų skyrių, institucijų darbuotojus ES lėšomis finansuojamų projektų paraiškų rengimo klausimais;

10.5. rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją ES lėšomis finansuojamų projektų paslaugoms, prekėms pirkti;

10.6. administruoja ES lėšomis finansuojamų projektų paslaugų, prekių tiekimo sutartis;

10.7. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

10.8. prireikus derina skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus projektų administravimo klausimais;

10.9. dalyvauja ir atstovauja užsakovo interesams skyriaus organizuojamuose vykdomų projektų dalyvių pasitarimuose;

10.10. planuoja lėšų poreikį skyriaus vykdomiems projektams įgyvendinti ir teikia skyriaus vedėjui;

10.11. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES paramos įgyvendinimą;

10.12. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;

10.13. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

10.14. apibendrina ir teikia Europos Sąjungos paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie planuojamus projektus nacionalinių ir regionų projektų atrankai;

10.15. analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos fondų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą, poveikį ir teikia ataskaitas vedėjui;

10.16. pagal kompetenciją atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja problemas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu ir naudojimu;

10.17. rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo klausimais;

10.18. administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.