Irena Bubėnaitė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 128, mob. tel. 8 693 45 059
El. paštas: irena.bubenaite@alytus.lt
Kabinetas: 115
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija – 8.

                            

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinei (perduotai savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo funkcijai įgyvendinti, tvarkyti miesto savivaldybės archyvo dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo valstybinę (perduotą savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo funkciją ir bendrosios veiklos srities savivaldybės archyvo dokumentų priėmimo, apskaitos ir išsaugojimo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų archyvinio darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą.

10. Dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti.

11. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengtis vidaus teisės aktus bei išvadas;

12. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

13. Atlikdamas asmenų aptarnavimą „vieno langelio" principu ir įgyvendindamas valstybinės (perduotas savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo funkcijas:

13.1. teisės   aktų  nustatyta  tvarka   priima  ir  nagrinėja  asmenų   prašymus   išduoti dokumentų kopijas iš likviduotų įmonių archyvo;
13.2.  pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka institucijoms, organizacijoms ir gyventojams pateikia dokumentų  saugomų likviduotų įmonių archyve patvirtintas kopijas, išrašus;

13.3. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba likviduotų įmonių klausimais;

13.4. teikia tarnybinę pagalbą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos, Vidaus reikalų ministerijų tarnyboms likviduotų įmonių archyvų klausimais;

 13.5. pagal savo kompetenciją teikia dokumentus, reikalingus teisminiams procesams;

 13.6. rengia ir teikia duomenis administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apie pareiškėjams siunčiamus atsakymus ir prašomų dokumentų kopijas.

 14. Užtikrindamas Alytaus miesto savivaldybės archyvo dokumentų priėmimą, apskaitą ir išsaugojimą:

 14.1. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir specialistams dokumentų tvarkymo ir archyvo bylų formavimo klausimais;

14.2. kaupia į valstybinio archyvų fondo sudėtį įeinančius dokumentus ir užtikrina jų tinkamą priežiūrą, apskaitą, naudojimą, parengimą bei perdavimą į Alytaus apskrities archyvą;

14.3. pagal suderintą grafiką, remiantis nuolat, ilgai ir trumpai saugomų bylų (dokumentų) perdavimo aktais, priima iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų dokumentus saugoti ir naudoti į savivaldybės archyvą bei teisės aktų nustatyta tvarka perduoda nuolat saugomas bylas į Alytaus apskrities archyvą;

14.4. rengia nuolat ir  ilgai saugomų bylų apyrašų sąrašą, apyrašų tęsinius,  dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymo sąrašą, dokumentų registrų sąrašą ir teikia Alytaus apskrities archyvui derinti;

14.5. tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos sistemas;

14.6. atrenka savivaldybės archyve saugomų dokumentų, kurių saugojimo terminas    pasibaigęs, neturinčių išliekamosios vertės, bylas naikinti ir rengia dokumentų naikinimo aktus;

14.7. nustatyta tvarka gauna iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, pagal savo funkcijas;

14.8. Rengia savivaldybės archyvo darbo ataskaitą ir nustatyta tvarka atsiskaito su Alytaus apskrities archyvu ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi.

15. Kontroliuoja ir  prižiūri  saugomų dokumentų fizinę būklę, esant būtinumui organizuoja jų atkūrimą.

16. Esant reikalui surašo bylų dingimo aktus.

17. Dalyvauja archyvinių dokumentų inventorizacijose.

18. Dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus dokumentų valdymo klausimais.                     

19. Pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo ir vedėjo pavaduotojo pavedimus.