Gema Kazlauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 167
El. paštas: gema.kazlauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 321
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. P-268

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 23 d.

įsakymo Nr. DV-1314

redakcija)

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

                     

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaupti, sisteminti ir administruoti specializuotą (tematinę) geodezinę ir kartografinę (georeferencinę) duomenų bazę,  kad būtų užtikrintas skyriaus žemėtvarkos, teritorijų planavimo ir geodezijos sričių tikslų įgyvendinimas. Taip pat vykdyti valstybės savivaldybei Vietos savivaldos įstatymu perduotas žemės ūkio funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės  tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities — georeferencinių duomenų bazės administravimą ir savivaldybei perduotas žemės ūkio funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar kraštotvarkos krypties  išsilavinimą.

7. Turėti 1 metų geodezijos ir (ar) žemėtvarkos praktinio darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, asmens duomenų teisinę apsaugą  reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su funkcijų vykdymu.          

9. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius geodeziją, kartografiją, žemėtvarką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

10. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

11.Dirbti kompiuteriu („ArcGis", „GeoMap", „Microsoft Office" programomis bei naudotis elektroniniu paštu ir internetu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis) ryšių ir dauginimo technika.

12. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

12.1. išduoda leidimus mieste vykdyti geodezinius tyrinėjimus (matavimus) asmenims, turintiems kvalifikacijos pažymėjimus, pagal gautus prašymus;

12.2 priima ir derina inžinerinių tinklų ir topografines nuotraukas, žemės sklypų duomenis (planus) skaitmenine ir analogine forma, tikrina ir kontroliuoja jų kokybę teisės aktų nustatyta tvarka;

12.3. rengia savivaldybės teritorijos geodezinių duomenų bazės turinį, nuolat pildo savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius topografinių planų duomenis, vykdo bazės administravimą bei teikia naudojimosi sąlygas;

12.4. prižiūri savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus, organizuoja jo atnaujinimo darbus;

12.5. tvarko georeferencinio ir geodezinio pagrindo duomenų bazes,  teikia įgaliotai institucijai turimus duomenis, reikalingus baziniams ir specialiesiems žemėlapiams sudaryti bei atnaujinti, 12.6. tikrina savivaldybės ir valstybinių geodezinių ženklų būklę savivaldybės teritorijoje ir kaupia informaciją apie būklės pasikeitimus;

12.7. organizuoja savivaldybės teritorijoje vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų patikras vietoje;

12.8. nustatyta tvarka rūpinasi geodezinių, topografinių ir kartografinių duomenų saugojimu iki perdavimo valstybės archyvams;

12.9. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus, susijusius su geodezinių ženklų bei georeferencinės duomenų bazės klausimais;

12.10. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų dėl miesto georeferencinių duomenų bazės tvarkymo, naudojimo ir kitų susijusių klausimų projektus;

12.11. teikia pasiūlymus biudžeto ir kitų fondų lėšoms gauti dėl miesto georeferencinių bei geoinformacinių duomenų bazių tvarkymo, naudojimo ir kitų susijusių klausimų;

12.12. rengia ir teikia geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūros metinę ataskaitą Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM;

12.13. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina prieigą prie savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių per Lietuvos erdvinės informacijos portalą;

12.14. bendradarbiauja su www.geoportal.lt, teikia duomenis susijusius su GIS duomenų pasikeitimu;

12.15. vykdo žemės ūkio funkcijas: priima ir įbraižo pasėlių deklaracijas Pasėlių paraiškų informacinėje sistemoje, registruoja (išregistruoja) bei tikslina duomenis ūkininkų ūkio registre, registruoja žemės valdas žemės ūkio valdų registre, priima paraiškas paramai bičių maitinimui;

12.16. atlieka sutarčių pagal priskirtas funkcijas vykdymo kontrolę;

12.17. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybinių programų, tarptautinių projektų ir prioritetinių GIS, kadastrų ir kitų informacinių sistemų palaikymo ir atnaujinimo darbų finansavimo;

12.18. kuria ir palaiko miesto geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę;

12.19 vykdo GIS duomenų apsikeitimą su kitų geografinių informacinių sistemų administratoriais;

12.20. dalyvauja rengiant savivaldybės tarybos sprendimus GIS klausimais;

12.21. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka rengia schemas;

12.22. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, darbe;

12.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.