Gintarė Karčiauskaitė

specialistė
Telefonas: (8 315) 55 121
El. paštas: gintare.karciauskaite@alytus.lt
Kabinetas: 106

PATVIRTINTA                                                                                                                               
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus                                                                
2016 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. DP-189-(4.26)
                    

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos specialistas, nepriskiriamas valstybės tarnautojų kategorijai, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga inicijuoti ir organizuoti  Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų administravimą.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

4. Turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutarčių rengimą ir administravimą, Dokumentų rengimo taisykles.

5. Gebėti:

5.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.2. dirbti komandoje;

5.3. bendrauti, bendradarbiauti.

6. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

7. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

8. Mokėti rengti savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų projektus

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

9. Siekdamas užtikrinti  skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

9.1. su įgyvendinančiomis institucijomis derina finansavimo administravimo sutarčių projektus ir teikia juos derinimui su savivaldybės  administracijos atsakingais padaliniais;

9.2. rengia skyriaus kompetencijos ribose vykdomų projektų prekių ir paslaugų technines užduotis, tiekimo sutarčių projektus ir teikia juos derinimui su savivaldybės administracijos atsakingais padaliniais;

9.3. rengia skyriaus kompetencijos ribose vykdomų projektų prekių ir paslaugų tiekimo sutarčių pakeitimus, kuriuos suderina su atsakingomis institucijomis ir savivaldybės administracijos atsakingais padaliniais;

9.4. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus, skyriaus kompetencijai priskiriamus, prašymus skundus bei kitus dokumentus ir teikia reagavimo į juos projektus;

9.5. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

9.6. vykdo skyriaus kompetencijai priskiriamus mažos vertės prikimus pagal administracijos direktoriaus pavedimus;

9.7. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES paramos įgyvendinimą;

9.8. tiesioginio vadovo pavedimais vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų;

9.9. rengia ir su įgyvendinančiomis institucijomis derina finansavimo – administravimo sutarčių pakeitimus ir teikia juos derinimui su savivaldybės  administracijos atsakingais padaliniais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

10 . Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.