Filomena Vyšniauskiene

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 127, mob. tel. 8 620 24 735
El. paštas: filomena.vysniauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 403
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 30 d.

įsakymu Nr. DV-1336

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias   pareigas  einantis   valstybės  tarnautojas  vykdo   bendrosios  veiklos  srities – viešųjų pirkimų – funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:     

9.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

9.2. rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

9.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti.

10. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                    

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

11.1. rengia ir derina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

11.2. teikia siūlymus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo ir savivaldybės administracijos vidaus tvarkų susijusių su pirkimų vykdytu, organizavimu tobulinimo;

11.3. rengia mažos vertės pirkimų dokumentus;

11.4. dalyvauja mažos vertės pirkimų komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

11.5. skelbia mažos vertės pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba siunčia kvietimus tiekėjams;

11.6. protokoluoja pirkimų komisijų posėdžius;

11.7. pildo vokų atplėšimo procedūros, protokolų formas;

11.8. praneša konkurso dalyviams apie konkursus laimėjusius pasiūlymus;

11.9. skelbia informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie sutarčių sudarymą;

11.10. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;

11.11. rengia viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje, metinę ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;

11.12. rengia kitus su viešaisiais mažos vertės pirkimais susijusius dokumentus;

11.13. rengia metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas.

11.14. teikia informaciją Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų mažos vertės pirkimų procedūras;

12. Konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų mažos vertės pirkimų klausimais siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.

13. Kontroliuoja savivaldybės administracijos skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų užduočių, pavedimų atlikimą viešųjų mažos vertės pirkimų klausimais, jų kokybę, siekdamas kuo efektyvesnės šių darbuotojų veiklos.

14. Kontroliuoja savivaldybės administracijos skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atsakingų už mažos vertės pirkimus, tinkamą pirkimo dokumentų sudarymą ir jų apskaitą.

15. Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus, siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.

16. Tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą.

17. Atlieka kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su viešųjų MV pirkimų organizavimu ir vykdymu.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

18. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.