Filomena Vyšniauskiene

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 127, mob. tel. 8 620 24 735
El. paštas: filomena.vysniauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 403
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

 2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias   pareigas  einantis   valstybės  tarnautojas  vykdo   bendrosios  veiklos  srities – viešųjų pirkimų – funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

5. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų darbo patirtį.

 6. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

7. Gebėti:     

7.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

7.2. rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

7.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti.

8. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                     

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

9. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

9.1. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

9.2. priima ir registruoja savivaldybės administracijos padalinių parengtas ir administracijos direktoriaus patvirtintas paraiškas įsigyti prekes, paslaugas, darbus;

9.3. kaupia administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimų vertes;

9.4. tvarko viešųjų mažos vertės (MV) pirkimų verčių apskaitą;

9.5. rengia MV pirkimų dokumentus;

9.6. skelbia arba siunčia kvietimus potencialiems konkursų dalyviams;

9.7. protokoluoja pirkimų komisijų posėdžius;

9.8. pildo vokų atplėšimo procedūros, protokolų formas;

9.9. praneša konkurso dalyviams apie konkursus laimėjusius pasiūlymus;

9.10. praneša konkurso dalyviams apie sudarytas sutartis;

9.11. rengia viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje, metinę ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;

9.12. rengia kitus su viešaisiais MV pirkimais susijusius dokumentus;

9.13. rengia metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas.

9.14. teikia informaciją tinklapyje apie MV pradedamą pirkimą, apie nustatytą laimėtoją, apie ketinamą sudaryti sutartį, apie sudarytą sutartį.

10. Konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų MV pirkimų klausimais siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.

11. Kontroliuoja savivaldybės administracijos skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų užduočių, pavedimų atlikimą viešųjų MV pirkimų klausimais, jų kokybę, siekdamas kuo efektyvesnės šių darbuotojų veiklos.

12. Kontroliuoja savivaldybės administracijos skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atsakingų už MV pirkimus, tinkamą pirkimo dokumentų sudarymą ir jų apskaitą.

13. Kontroliuoja konkurso dalyvių pateikiamų pasiūlymų kiekybę ir kokybę, siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą.

14. Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus, siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.

15. Tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą.

16. Atlieka kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su viešųjų MV pirkimų organizavimu ir vykdymu.