Eglė Kupčinskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 195
El. paštas: egle.kupcinskiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 6 langelis

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. DV-361

 

 VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 II. PASKIRTIS

 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vieno langelio principu aptarnauti asmenis, registruoti dokumentus.

 III. VEIKLOS SRITIS

 5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo funkcijas.

 

 IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba komunikacijos ir informacijos krypčių išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Valstybės politikų elgesio kodeksą, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius etiką, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Gebėti:

9.1.  savarankiškai planuoti, organizuoti  ir atlikti savo veiklą,

9.2. gebėti rengti teisės aktus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;

9.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

9.4. gebėti bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

9.5. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.                 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 10. Siekiant įgyvendinti skyriui teisės aktų pavestus veiklos tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

10.1. registruoja asmenų prašymus suteikti administracines paslaugas bei kitus dokumentus pagal dokumentacijos plane numatytus registrus;

10.2. registruoja sąskaitas faktūras pateiktas „E. Sąskaita" sistemoje;

10.2. teikia asmenims informaciją apie savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų procedūras, asmenų aptarnavimo tvarką;

10.3. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei administracinių paslaugų valdymo klausimais;

10.4. teikia siūlymus dėl savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašo papildymo ar pakeitimo;

10.5. nustatyta tvarka keičia savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas informacinėje sistemoje „Avilys";

10.6.  konsultuoja savivaldybės administracijos specialistus administracinių paslaugų teikimo klausimais;

10.7. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

10.8. rengia administracinių paslaugų teikimo ataskaitas;

10.9. rengia bei teikia duomenis administracinių paslaugų stebėsenos rodikliams paskaičiuoti;

10.11. išduoda leidimus laidoti ir pažymas apie asmens palaidojimo vietą;

10.12. išduoda pažymas ir kitus su administracinių paslaugų teikimu susijusius dokumentus;

10.13. pasibaigus ketvirčiui ir metams, teisės aktų nustatyta tvarka Viešųjų ir administracinių paslaugų analizės informacinėje sistemoje PASIS suveda administracinių paslaugų rodiklius;

10.14. pavaduoja atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe atvejais vyriausiąjį specialistą teikiantį asmenims pirminę informaciją, vyresnįjį specialistą, padedantį organizuoti administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbą;

10.15. atlieka Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atsakingosios sekretorės pareigas;

10.16. teikia asmenims informaciją, konsultacijas apie savivaldybės administracijos el. būdu teikiamas administracines paslaugas;

10.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

11. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.