Elena Rudnickienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 667, mob. tel. 8 616 86 859
El. paštas: elena.rudnickiene@alytus.lt
Kabinetas: 12
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. vasario 25 d.

įsakymu Nr. DP-67-(4.26)

 (Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 23 d.

įsakymo Nr. DP-544-(4.26)                                                                     

redakcija)

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

               

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir užtikrinti jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyresniojo specialisto veiklos sritis - socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

8.2. analitiškai vertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, vidaus teisės aktus bei išvadas;

9.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu, automatizuota pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:

10.1. priima asmenų prašymus dėl pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl socialinių pašalpų ir išmokų vaikams skyrimo;

10.2. priima sprendimus dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas nustatymo;

10.3. rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidas;

10.4. priima asmenų prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ir rengia išvadas dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

10.5. priima asmenų prašymus skirti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme numatytas vienkartines išmokas įsikurti, rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus šių išmokų skyrimui;

10.6. priima asmenų prašymus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas ir teikia išvadas dėl lengvatų skyrimo;

10.7. priima asmenų prašymus dėl vienkartinės socialinės paramos, skiriamos pagal savivaldybės patvirtiną tvarkos aprašą.

10.8. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą ir tvirtina juos;

10.9. registruoja asmenų prašymus automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

10.10. registruoja asmenis SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;

10.11. tikrina informaciją VĮ Registrų centro ir SPIS sistemoje esančių registrų duomenis;

10.12. skaičiuoja ir skiria socialines išmokas;

10.13. rengia paklausimus ir atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais;

10.14. išduoda gyventojams, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant pažymas apie asmens gaunamas socialines išmokas;

10.15. rengia dokumentus ir teikia Socialinės paramos teikimo ir Piniginės socialinės paramos teikimo komisijoms dėl piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;

10.16. rengia pažymas apie šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas;

10.17. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo klausimais;

10.18. renka ir analizuoja duomenis apie socialinių išmokų, kompensacijų  gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas;

10.19. pagal kompetenciją nagrinėja  asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos;

10.20. skaičiuoja kompensacijas, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kitas kuras;

10.21. telkia darbingo amžiaus nedirbančius ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse socialinės paramos gavėjus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

10.22. tikrina socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;

10.23. skaičiuoja komunalinių mokesčių kompensacijas Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

10.24. rengia dokumentus dėl išmokų vaikams skyrimo Europos Sąjungos šalyse gyvenantiems asmenims.

10.25. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus.

11. Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu, vykdo jo funkcijas.

12. Sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

13. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.

14. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

15. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, padedančias įgyvendinti skyriaus uždavinius, atlieka kitus skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

16. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.