Edita Butkevičienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 133
El. paštas: alytus@alytus.lt
Kabinetas: priimamasis
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 14 d.

 įsakymu Nr. DP-336-(4.26)

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – B.

3. Kategorija – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti savivaldybės gaunamus dokumentus, rengti norminius dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities vidaus administravimo funkcijas ir valstybinę (perduotą savivaldybei) likviduotų įmonių archyvo tvarkymo funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas.

10. Mokėti dirbti kompiuterio  „Microsoft Office" ir „Avilys" programų paketu.

11. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką gaunamų (rašytine, įskaitant elektronine, grafine, garsine ar vaizdine forma) dokumentų savivaldybėje tvarkymą:

12.1. peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą;

12.2. gautą korespondenciją registruoja, pateikia pagal paskirtį ir su mero arba administracijos direktoriaus ar jų įgaliotų asmenų rezoliucijomis atiduoda ją vykdytojams;

12.3. formuoja gaunamų priimamajame asmenų prašymų, skundų ir pranešimų bylas;

12.4. kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje registruoja gaunamus dokumentus ir saugo juos elektroniniu pavidalu;

12.5. rengia veiklos analizes bei ataskaitas;

12.6. analizuoja gautų prašymų ir skundų nagrinėjimo turinį, rengia išvadas ir ataskaitas;

12.7. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus ir skundus.

13. Dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus skyriaus kompetencijos klausimais.

14. Teikia konsultacijas kitų padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams savo kompetencijos klausimais.

15. Pagal savo kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

16. Nustatytąja tvarka tvirtina savivaldybės gaunamųjų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus, o nesant vyresniojo specialisto – siunčiamųjų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus.

17. Administruoja savivaldybės elektroninio pašto dėžutę alytus@ams.lt.

18. Dalyvauja likviduotų įmonių archyvinių dokumentų inventorizacijose.

19. Nustatytąja tvarka tvirtina ir registruoja išduodamų archyvinių dokumentų nuorašus ir išrašus.

20. Į dokumentų valdymo  sistemą „Avilys" įveda likviduojamų bei naujai besikreipiančių asmenų duomenis (pavadinimą, įstaigos kodą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti).

21. Dokumentų valdymo sistemoje „Avilys" registruoja:

21.1. asmenų, arba jų įgaliotų atstovų prašymus dėl dokumentų kopijų išdavimo iš likviduotų įmonių archyvo;

21.2. likviduojamų įmonių ar įstaigų atstovų arba jų įgaliotų asmenų prašymus dėl dokumentų perdavimo tolimesniam saugojimui į miesto savivaldybės archyvą;

21.3. prašymus dėl pažymų, įrodančių dokumentų perdavimą išdavimo;

21.4. kitų faktų nustatymo patvirtinimo.

22. Reguliariai rengia ir teikia informaciją skyriaus vedėjui apie 20 punkte pateiktų prašymų įvykdymo kontrolę.

23. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

24. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.