Elena Bražinskienė

specialistė
Telefonas: (8 315) 55 146, mob. tel. 8 612 48 331
El. paštas: elena.brazinskiene@alytus.lt
Kabinetas: 326
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. DV-572


VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

1. Vidaus administravimo skyriaus specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – B.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo patirtį;
3.3. būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „Avilio" programų paketais.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Užtikrindamas vidaus teisės aktų rengimo, dokumentų ir jų registrų tvarkymo sričių vidaus administravimo veiklą:
4.1. registruoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bendrosios kompetencijos klausimais ir juos saugo nustatytą laiką;
4.2. direktoriaus įsakymus reguliariai teikia Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje,  įsakymų nuorašus, išrašus ir kopijas išsiunčia rengėjų nurodytiems adresatams, DVS „Avilys"  pateikia susipažinti administracijos struktūriniams padaliniams;
4.3. naudodamasis sistemos šablonais apdoroja, išsaugo skaitmeninėse laikmenose ir kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje registruoja pasirašytus administracijos direktoriaus įsakymus bendrosios kompetencijos klausimais;
4.4. nuolat veda informaciją į valstybės tarnautojų registrus apie savivaldybės administracijos personalo pokyčius;
4.5. rengia ataskaitas vadovams pagal šios pareigybės kompetenciją;
4.6. dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą;
4.7. parengia ir nustatyta tvarka į savivaldybės archyvą perduoda archyvines bylas pagal šios pareigybės kompetenciją, parengia jų perdavimo ir priėmimo aktus;
4.8. techniškai aptarnauja administracijos direktoriaus organizuojamus informacinius ir kitus pasitarimus, rengia jų protokolus;
4.9. nustatytąja tvarka tvirtina ir teikia asmenims administracijos direktoriaus įsakymų bendrosios kompetencijos klausimais nuorašus ir išrašus;
4.10. veda informaciją į Valstybės tarnautojų registrą apie Tarybos ir mero sekretoriato, Kontrolės ir audito tarnybos personalo pokyčius, gavus pranešimą per VATIS sistemą per nurodytą terminą sutikrina, sutvarko ir perduoda prašomus duomenis;
4.11. tvarko personalo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas, pasibaigus metams perduoda jas saugojimui į savivaldybės archyvą;
4.12. veda į informacinės sistemos Biudžetas posistemę Personalas personalo duomenis bei veda šių duomenų pasikeitimus (apie darbą švenčių ir poilsio dienomis, komandiruotes, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, atleidimą, priedus, viešuosius darbus, laisvos dienos suteikimą, atostogas ir pan.);
4.13. perduoda informaciją Informacinių ir ryšių technologijų skyriui apie pareigybių aprašymų pasikeitimą ir paskatinimus;
4.14. rengia ir derina darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.
6. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.
7. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.