Elena Bražinskienė

specialistė
Telefonas: (8 315) 55 129
El. paštas: elena.brazinskiene@alytus.lt
Kabinetas: 326
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. DP-94-(4.26)

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti vidaus administravimo (dokumentų valdymo) funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – vidaus administravimas (dokumentų valdymas).

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

4. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

5. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo patirtį.

6. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

7. Gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „Avilio" programų paketais.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

8. Užtikrindamas vidaus teisės aktų rengimo, dokumentų ir jų registrų tvarkymo sričių vidaus administravimo veiklą:

8.1. registruoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bendrosios kompetencijos klausimais ir juos saugo nustatytą laiką;

8.2. direktoriaus įsakymus reguliariai teikia Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje,  įsakymų nuorašus, išrašus ir kopijas išsiunčia rengėjų nurodytiems adresatams, DVS „Avilys"  pateikia susipažinti administracijos struktūriniams padaliniams;

8.3. naudodamasis sistemos šablonais apdoroja, išsaugo skaitmeninėse laikmenose ir kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje registruoja pasirašytus administracijos direktoriaus įsakymus bendrosios kompetencijos klausimais;

8.4. nuolat veda informaciją į valstybės tarnautojų registrus apie savivaldybės administracijos personalo pokyčius;

8.5. rengia ataskaitas vadovams pagal šios pareigybės kompetenciją;

8.6. dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą;

8.7. parengia ir nustatyta tvarka į savivaldybės archyvą perduoda archyvines bylas pagal šios pareigybės kompetenciją, parengia jų perdavimo ir priėmimo aktus;

8.8. techniškai aptarnauja administracijos direktoriaus organizuojamus informacinius ir kitus pasitarimus, rengia jų protokolus;

8.9. nustatytąja tvarka tvirtina ir teikia asmenims administracijos direktoriaus įsakymų bendrosios kompetencijos klausimais nuorašus ir išrašus, sutarčių kopijas.

8.10. derina administracijos struktūrinių padalinių ir valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinių padalinių sudėtį, darbo laiko apskaitos žiniaraščius. (Papildyta administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. DP-167)

9. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

10. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

11. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu.

12. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

13. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.