Danguolė Versockienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 141, mob. tel. 8 620 24 311
El. paštas: danguole.versockiene@alytus.lt
Kabinetas: 413

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 27 d.

įsakymu Nr. DP-314-(4.26)

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Lygis – B.

3.  Kategorija  – 8.

II. PASKIRTIS

 

4.  Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir valstybės garantijų įvykdymo, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas dėl asmenų (šeimų), turinčių socialinio būsto nuomos teisę.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities –  išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių - atkūrimo, socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo, asmenų, turinčių socialinio būsto nuomos teisę, sąrašų sudarymo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti  aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešojo administravimo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius nuosavybės teisių atkūrimo ir valstybės garantijų vykdymo, valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti tvarką, Asmens duomenų teisinės apsaugos,  Gyventojų pajamų ir turto deklaravimo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir  apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

10. Dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

11.1. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais;

11.2. organizuoja piliečių išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkūrimą;

11.3. teikia duomenis Buhalterinės apskaitos skyriui apie nuompinigių dydį ir mokėjimą už nuomininkus (iškeltus iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų) pagal jiems išduotas valstybės garantijas;

11.4. kontroliuoja asmenų, privatizavusių (pirkusių) ir įsigijusių pagal valstybės garantijas gyvenamąsias patalpas išsimokėtinai, skolinių įsipareigojimų vykdymą, tvarko jų bylas, teikia informaciją Buhalterinės apskaitos skyriui  apie įmokų mokėjimą ir  rengia raštus apie visišką atsiskaitymą už privatizuotas (parduotas) gyvenamąsias patalpas;

11.5. registruoja asmenų, turinčių socialinio būsto nuomos teisę, duomenis informacinėje sistemoje „SPIS";

11.6. sudaro ir tvarko asmenų, turinčių socialinio būsto nuomos teisę, sąrašus ir rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl jų tvirtinimo projektus;

11.7. rengia gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir jas registruoja Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių registre, sudaro ir tvarko gyvenamojo ploto bylas;

11.8.  rengia išnuomoto socialinio būsto perdavimo ir priėmimo aktus;

11.9. teikia savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų dokumentus VĮ Registrų centrui dėl savininko teisių įregistravimo ir išregistravimo  (įsigijus, likvidavus, atlikus rekonstrukcijos darbus ar kitais atvejais);

11.10. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus  savo funkcijoms vykdyti;

11.11. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų  bylas;

11.12. dalyvauja  komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

11.13. rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus savo funkcijų klausimais Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

11.14.  nagrinėja asmenų prašymus, pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į juos;  

11.15. dalyvauja tarybos, komitetų posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

12.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.