Daina Sviderskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 660, mob. tel. 8 617 69 247
El. paštas: daina.sviderskiene@alytus.lt
Kabinetas: 10
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 22 d.

įsakymu Nr. DV-365

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

             

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir užtikrinti jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. analitiškai vertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, vidaus   teisės aktus bei išvadas;

9.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

10.1. vykdo piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams skyrimo teisėtumo kontrolę, pasirašo sprendimus gavėjų bylose ir patvirtina 10.2. priima asmenų prašymus skirti vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl šių kompensacijų skyrimo projektus;

10.3. priima asmenų prašymus skirti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme numatytas vienkartines išmokas įsikurti, rengia administracijos direktoriaus įsakymų skirti šias išmokas projektus;

10.4. priima prašymus skirti vienkartinę socialinę paramą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;

10.5. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą ir tvirtina juos;

10.6. registruoja asmenų prašymus automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

10.7. registruoja asmenis SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;

10.8. tikrina informaciją VĮ Registrų centro ir SPIS sistemoje esančių registrų duomenis, siekdamas nustatyti turimą asmenų turtą, jų užimtumą ir gaunamas pajamas;

10.9. rengia paklausimus ir atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais;

10.10. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo klausimais;

10.11. renka ir analizuoja duomenis apie socialinių išmokų, kompensacijų  gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas;

10.12. pagal kompetenciją nagrinėja  asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos;

10.13. organizuoja darbingo amžiaus, nedirbančių ir nedalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, piniginės socialinės paramos gavėjų telkimą visuomenei naudingos veiklos atlikimui.

11. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus.

12. Dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos darbe, vykdo teikiamų vienkartinių pašalpų teisingumo kontrolę.

13. Kiekvieną mėnesį kontroliuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų apskaičiuotų kompensacijų už būsto šildymą ir karštą vandenį teisingumą ir kiekvienos šeimos (vieno gyvenančio asmens) kompensacijų sumas įveda į automatizuotą pašalpų mokėjimo ir apskaitos sistemą „Parama".

14. Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu, vykdo jo funkcijas.

15. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.       

16. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

 VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

18. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.