Deivis Raguckas

vyresnysis specialistas
El. paštas: deivis.raguckas@alytus.lt

PATVIRTINTA      

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. DV-615

 

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS PAREIGYBĖ

 

                      1. Viešosios tvarkos skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

                      2. Pareigybės lygis – B.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Administracinių nusižengimų kodeksą, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymus;

3.3. mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės bei kompiuterinės technikos priemonėmis ir įranga;

3.4. turėti teisę vairuoti ,,B" kategorijos transporto priemones;

4. Gebėti:

4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.2. dirbti komandoje;

4.3. bendrauti, bendradarbiauti.

5. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

6. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. stebi vaizdo kamerų transliuojamą vaizdą vaizdo monitoriuje;

7.2. vaizdas iš skirtingų vaizdo kamerų pastoviai keičiamas, taip periodiškai peržiūrint vaizdą, transliuojamą iš visų vaizdo kamerų sistemoje esamų kamerų;

7.3. vaizdas iš valdomų vaizdo kamerų fiksuojamas panaudojant visų šių kamerų stebėjimo teritoriją, t. y. kameras pastoviai sukiojant;

7.4. pagal suinteresuotų tarnybų prašymą, padaro, užregistruoja žurnale ir pateikia  vaizdo įrašo kopiją;

7.5. pastebėjęs viešosios tvarkos pažeidimus, vandalizmo atvejus (gatvių šviestuvų, kelio ženklų, suoliukų, šiukšliadėžių ir pan. niokojimo atvejus), daromą neteisėtą veiksmą, privalo nedelsiant pranešti skyriaus vadovui, specialistams arba policijos budinčiajam;

7.6. fiksuodamas pastebėtą neteisėtą veiksmą (pažeidimą), turi maksimaliai raiškiai užfiksuoti ir nufilmuoti įvykyje dalyvaujančiųjų objektų detales, t.y. žmonių veidus ir jų apsirengimo detales, automobilių markes ir valstybinius registracijos numerius, niokojamą turtą, įvykio vietą ir pasekmes;

7.7. atvejais, kaip pavyzdžiui gaisras, pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei ir pan., pats nedelsiant praneša apie įvykį specialiosioms tarnyboms ir apie tai informuodamas savo tiesioginį vadovą;

7.8. visus įvykius fiksuoti ,,Įvykių registracijos žurnale", nurodant įvykio datą, laiką, vietą (kameros numerį), trumpą įvykio apibūdinimą bei nurodant tarnautoją, kuriam buvo perduota informacija;

7.9. įvykus vaizdo kamerų gedimui užfiksuoti ,,Vaizdo kamerų sistemos gedimų registracijos žurnale", kuriame nurodoma gedimo data ir laikas, trumpas gedimo apibūdinimas, pranešimo apie gedimą data ir laikas, kam pranešta bei gedimo pašalinimo data ir laikas;

7.10. dalyvauja komisijų darbe;

7.11. prireikus vyksta ir apžiūri vaizdo kameras, teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl jų techninės būklės;

7.12. tvarkytis savo veiklos dokumentus ir sudaryti jų bylas;

 7.13. neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu pašaliniams asmenims jokios dalykinės, teisinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant;

7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.