Deivis Raguckas

vyresnysis specialistas
El. paštas: deivis.raguckas@alytus.lt

PATVIRTINTA               

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. DP-49-(4.26)

 

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Viešosios tvarkos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga stebėti viešose vietose įrengtų vaizdo kamerų perduodamą vaizdą, efektyviai, pasinaudojant vaizdo sistemos techninėmis galimybėmis ir vaizdo kamerų išdėstymo tinklu, prisidėti prie viešosios tvarkos palaikymo, įvairių neteisėtų veikų prevencijos, tinkamo šių veikų užfiksavimo bei atitinkamu reagavimu į kitus, vaizdo kameromis fiksuojamus, įvykius.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRESNIAJAM SPECIALISTUI

 

3. Vyresnysis specialistas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo, Administracinių teisės pažeidimų kodeksais, administracijos ir skyriaus veiklos  nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

5. Mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės bei kompiuterinės technikos priemonėmis ir įranga.

6. Turėti teisę vairuoti ,,B" kategorijos transporto priemones.

7. Sugebėti įvertinti gaunamą informaciją, priimti atitinkamus sprendimus.

                     

IV. PAGRINDINĖS VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

8. Stebėti vaizdo kamerų transliuojamą vaizdą vaizdo monitoriuje.

9. Vaizdą iš skirtingų vaizdo kamerų pastoviai keisti, taip periodiškai peržiūrint vaizdą, transliuojamą iš visų vaizdo kamerų sistemoje esamų kamerų.

10. Vaizdą iš valdomų vaizdo kamerų fiksuoti panaudojant visų šių kamerų stebėjimo teritoriją, t. y. kameras pastoviai sukiojant.

11. Pagal suinteresuotų tarnybų prašymą, padaryti, užregistruoti žurnale ir pateikti  vaizdo įrašo kopiją.

12. Pastebėjęs viešosios tvarkos pažeidimus, vandalizmo atvejus (gatvių šviestuvų, kelio ženklų, suoliukų, šiukšliadėžių ir pan. niokojimo atvejus), daromą neteisėtą veiksmą, privalo nedelsiant pranešti skyriaus vedėjui, specialistams arba policijos budinčiajam.

13. Fiksuodamas pastebėtą neteisėtą veiksmą (pažeidimą), turi maksimaliai raiškiai užfiksuoti ir nufilmuoti įvykyje dalyvaujančiųjų objektų detales, t.y. žmonių veidus ir jų apsirengimo detales, automobilių markes ir valstybinius registracijos numerius, niokojamą turtą, įvykio vietą ir pasekmes.

14. Atvejais, kaip pavyzdžiui gaisras, pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei ir pan., pats nedelsiant pranešti apie įvykį specialiosioms tarnyboms ir apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą.

15. Visus įvykius fiksuoti ,,Įvykių registracijos žurnale", nurodant įvykio datą, laiką, vietą (kameros numerį), trumpą įvykio apibūdinimą bei nurodant tarnautoją, kuriam buvo perduota informacija.

16. Įvykus vaizdo kamerų gedimui užfiksuoti gedimą ,,Vaizdo kamerų sistemos gedimų registracijos žurnale", kuriame nurodyti gedimo datą ir laiką, trumpai gedimą apibūdinti, pranešimo apie gedimą datą ir laiką, kam pranešta bei gedimo pašalinimo datą ir laiką.

17. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas darbe.

18. Prireikus vykti ir apžiūrėti vaizdo kameras, teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl jų techninės būklės.                                           

19. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu pašaliniams asmenims jokios dalykinės, teisinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant vyresniuoju specialistu.

20. Tvarkyti savo veiklos dokumentus ir sudaryti jų bylas.

21. Atlikti kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

 

V. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

22. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.