Daivaras Radzevičius

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 161, mob. tel. 8 610 30 962
El. paštas: daivaras.radzevicius@alytus.lt
Kabinetas: 427
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. vasario 25 d.

 įsakymu Nr. DP-67-(4.26)

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

 3. Kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos (11) apskaitos tvarkymą ir  tvarkyti jam priskirtų priemonių apskaitą bei vykdyti jų einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – finansų valdymo ir apskaitos- srityje.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą ir mokėti anglų kalbą pažengusiųjų B1 lygiu.

7. Turėti ne mažiau kaip 1 metų tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtį, buhalterinio  ir darbo su informacinėmis apskaitos sistemomis patirtį.

 8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.3. dirbti komandoje;

9.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Vadovaudamasis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos (11) priemonių buhalterinę apskaitą:

11.1. suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas, lėšų atstatymo operacijas ir kt.);

11.2. projekto vykdymo metu analizuoja nukrypimus nuo patvirtinto biudžeto ir apie tai informuoja projekto vadovą;

11.3. projekto vykdymo metu kopijuoja, kaupia, sistemina, analizuoja visus finansinius dokumentus, reikalingus ataskaitoms ir mokėjimo prašymams teikti, tvirtina jų kopijas;

11.4. rengia mokėjimo prašymus finansuojančioms institucijoms, paraiškas dėl  lėšų gavimo iš Strateginio planavimo ir finansų skyriaus;

11.5. sudaro ir teikia ataskaitas ir kitus dokumentus, reikalingus finansuojančioms institucijoms, sudaro ir teikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas (mėnesio ir ketvirčio);

11.6. iki kiekvieno mėnesio 10 d. skyriaus vedėjo pavaduotojui, atsakingam už skolų (mokėtinų ir gautinų) parengimą, pateikia duomenis apie mėnesio 1 dienos įsiskolinimus;

11.7. nustatytais terminais skyriaus vedėjo pavaduotojui, atsakingam už finansinių rinkinių sudarymą,  pateikia duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti;

11.8. rengia mokėjimo pavedimus bankui;

11.9. sutikrina įsiskolinimų likučius ir išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus  debitoriams ir kreditoriams;

11.10. kontroliuoja ir surašo skolų nuvertėjimo pažymas;

11.11. kontroliuoja ir apskaito ateinančių laikotarpių sąnaudas, veiklos nuomos sutartis ir suveda jų operacijas į informacinę apskaitos sistemą;

11.12. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius;

11.13. ketvirčiui pasibaigus per 15 darbo dienų (arba per sutartyse su finansavimo sumų davėjais nurodytus terminus) pateikia finansavimo sumų pažymas finansuojančioms institucijoms, o duomenis, reikalingus finansavimo sumų pažymai Strateginio planavimo ir finansų skyriui parengti, pateikia skyriaus vedėjo pavaduotojui, atsakingam už finansavimo pažymų pateikimą.

12. Atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę:

12.1. kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

12.2. surašo kiekvienos ūkinės operacijos buhalterinį įrašą, priskirdamas debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

12.3. sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas.

13. Padeda skyriaus vedėjui organizuoti apskaitos tvarkymą.

14. Savarankiškai sprendžia skyriuje kylančias apskaitos problemas, nuolat analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus darbą, pasikeitimus, konsultuoja skyriaus tarnautojus ES lėšomis įgyvendinamų projektų apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais.

15. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitų skyrių darbuotojais dirbant bendroje vidaus administravimo sistemoje.

16. Paskirsto ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos priemones tarp darbuotojų, tvarkančių šios programos apskaitą.

17. Atsako už  informacijos susisteminimą ir parengimą vadovams ir kitų skyrių vedėjams apie ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos priemones.

18. Dalyvauja formuojant įstaigos apskaitos politiką.

19. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais.

20. Bendrauja ir bendradarbiauja su jam priskirtos srities finansuojančiomis institucijomis lėšų naudojimo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų teikimo klausimais.

21. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.

22. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, kurios yra sudarytos administracijos direktoriaus įsakymu, darbe.

23. Pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus.

24. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.