Dalia Miglinienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 143, mob. tel. 8 620 76 510
El. paštas: dalia.migliniene@alytus.lt
Kabinetas: 428
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gegužės 9 d.

 įsakymu Nr. DP-117

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga sudaryti  finansinių ataskaitų rinkinius, padėti organizuoti buhalterinę apskaitą, tvarkyti Privatizavimo fondo, pajamų, ilgalaikių įsipareigojimų ir ilgalaikių gautinų sumų, investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus apskaitą, pavaduoti vedėją jam nesant.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis skyriaus vedėjo  pavaduotojas  vykdo buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti  ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį, iš jų ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir darbo patirties su informacinėmis apskaitos sistemomis .

8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

9.Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2.priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

9.3. dirbti komandoje;

9.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti:

10.1.valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

                                          

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Vadovaudamasis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

11.1. suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus ir kt.);

11.2. rengia mokėjimo pavedimus bankui;

11.3. išrašo sąskaitas faktūras specialiųjų programų pajamoms gauti pagal sudarytas sutartis;

11.4. perveda į biudžeto pajamas specialiųjų programų pajamas ir pajamas už parduotą turtą;

11.5. sutikrina ir apmoka aukciono organizavimo išlaidų dokumentus;

11.6. apskaičiuoja pervestinas sumas į Valstybinę mokesčių inspekciją už parduotą turtą bei nustatytais terminais ir nustatyta forma teikia duomenis Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

11.7. ketvirčiui pasibaigus iš savivaldybės administracijos tarnautojų, turinčių teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir/ar skirti baudas, surenka duomenis ir iš jų apskaičiuoja baudų pajamas, gautinas baudų sumas, pavėluotus baudų mokėjimus, surašo senaties žiniaraščius, apskaičiuoja pervestinas baudų pajamas, suveda šiuos duomenis į informacinę apskaitos sistemą bei nustatytais terminais ir nustatyta forma teikia duomenis Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

11.8. ketvirčiui pasibaigus iš atsakingų skyrių surenka informaciją, reikalingą neapibrėžtojo turto, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir atidėjinių apskaitai, suveda šią informaciją į informacinę apskaitos sistemą;

11.9. ketvirčiui pasibaigus iš subjektų, nuomojančių savivaldybės gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, surenka ir suveda į informacinę apskaitos sistemą apskaičiuotų nuomos pajamų ir pavėluoto sumokėti įsiskolinimo duomenis, surašo senaties žiniaraščius bei nustatytais terminais ir nustatyta forma teikia duomenis Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

11.10. ketvirčiui pasibaigus iš UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir Strateginio planavimo ir finansų skyriaus surenka ir suveda į informacinę apskaitos sistemą apskaičiuoto žemės nuomos mokesčio, atliekų tvarkymo ir kitų rinkliavų pajamas, pavėluotų sumokėti įsiskolinimų duomenis, surašo senaties žiniaraščius bei nustatytais terminais ir nustatyta forma teikia duomenis Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

11.11. ketvirčiui pasibaigus iš kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų surenka finansinės būklės ataskaitas (balansus), apskaičiuoja nuosavybės metodo, dotacijų įtaką, suveda šiuos duomenis į informacinę apskaitos sistemą;

11.12. pagal Turto valdymo ir verslo skyriaus pateiktą informaciją apskaito apskaičiuotas ir pervestinas pajamas bei ilgalaikes gautinas sumas už parduotas gyvenamąsias patalpas, pavėluotus mokėjimus, surašo senaties žiniaraščius, suveda duomenis į informacinę apskaitos sistemą bei nustatytais terminais ir nustatyta forma teikia duomenis Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

11.13. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius;

11.14. metams pasibaigus informacinėje apskaitos sistemoje atlieka pajamų, sąnaudų, finansavimo sumų sąskaitų uždarymo operacijas.

12. Siekdamas užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikta laiku:

12.1. iš skyriaus darbuotojų, tvarkančių savivaldybės programų apskaitą, gautų duomenų sudaro ir nustatytais terminais pateikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitas, biudžeto vykdymo ataskaitų  aiškinamuosius raštus;

12.2. iš skyriaus darbuotojų, tvarkančių savivaldybės programų apskaitą, gautų duomenų sudaro ir nustatytais terminais pateikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui finansavimo sumų pažymą;

12.3. sudaro ir nustatytais terminais Strateginio planavimo ir finansų skyriui pateikia tarpinių finansinių ataskaitų ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius (savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, Privatizavimo fondo) su visais priedais;

12.4. sudaro ir nustatytais terminais Turto valdymo ir verslo skyriui pateikia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.

13. Suderina ir suveda duomenis į Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

14. Padeda skyriaus vedėjui organizuoti apskaitos tvarkymą.

15. Savarankiškai sprendžia skyriuje kylančias apskaitos problemas, nuolat analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus darbą, pasikeitimus, konsultuoja skyriaus darbuotojus apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais.

16. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais apskaitos tvarkymo ir ataskaitų sudarymo klausimais.

17. Pavaduoja  skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ir komandiruotės metu.

18. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities klausimais.

19. Kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie biudžeto ir finansines ataskaitas  skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams.

20. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, sudarytų administracijos direktoriaus įsakymu, darbe.

21. Archyvuoja savo tvarkomus buhalterinius dokumentus ir tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas.

22. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, skyriaus  vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

23. Skyriaus vedėjo pavaduotojas  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.