Darius Kulbinskas

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 610 39 905
El. paštas: vardas.pavarde@alytus.lt
Kabinetas: 220
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. lapkričio 23 d.
įsakymu Nr. DP-537-(4.26)

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau – vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės informacinės sistemos kokybišką funkcionavimą, šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų projektavimą ir plėtrą, įgyvendinti informacinių ir ryšių technologijų projektus, vykdant jam priskirtas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – informacinių  ir ryšių technologijų plėtroje ir priežiūroje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities informatikos mokslų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, gebėti jais vadovautis. Išmanyti informacinių technologijų sritį reglamentuojančius teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles.
9. Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu, gebėti versti informacinių technologijų terminiją į lietuvių kalbą.
10. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti oficialius dokumentus, išvadas.
11. Turėti sistemų administravimo „Windows Server" 2003/2008, „MS Exchange 2010 Server", sistemų su „Windows" tinklų projektavimo ir administravimo, duomenų bazių (ORACLE, „Microsoft  SQL", „MySQL", „Sybase SQL Anywhere" ir kt.) taikomųjų aplikacijų projektavimo patirtį. Turėti lokalių ir globalių tinklų projektavimo ir konfigūravimo patirtį. Turėti gilias žinias apie kompiuterinę techniką, programinę įrangą, duomenų perdavimą ir bendro naudojimo programas, interneto technologijas. Turėti informacinių technologijų projektų įgyvendinimo patirtį.

12.Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Siekdamas užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės informacinės sistemos kokybišką funkcionavimą, šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų projektavimą ir plėtrą, įgyvendinti informacinių ir ryšių technologijų projektus valstybės tarnautojas:
12.1. Administruoja tarnybines stotis, duomenų stotis, „Active Directory", elektroninio pašto serverį, vietines telekomunikacines stotis, kompiuterių tinklus ir užtikrina jų nepertraukiamą darbą. Ruošia tarnybinių stočių, elektroninio pašto, telekomunikacinių stočių naudotojų darbo vietas. Diegia naujinimus ir organizuoja gedimų šalinimą. Kopijuoja, atkuria ir saugo serverių sisteminius ir naudotojų nustatymus, duomenų bazes ir lokalinio informacinio tinklo naudotojų bylas. Analizuoja ir plėtoja bendrą savivaldybės administracijos kompiuterinę informaciją.
12.2. Administruoja informacinę sistemą „Masis", grafines sistemas („Geosecma", „GIS GeoMap", „ArcView"), įeigos kontrolės sistemą, tarybos posėdžių salės informacinę sistemą TPSIS. Vykdo šių sistemų administratoriaus funkcijas ir užtikrina jų nepertraukiamą darbą. Diegia ir prižiūri naudotojų kompiuterizuotas darbo vietas, diegia naujus programinės įrangos komponentus serveryje. Atsako už duomenų bazių saugumą ir atsargines duomenų bazių kopijas.
12.3. Atsako už VMI IS pateikiamų duomenų aktualumą savivaldybės duomenų stotyje. Suteikia prie šių  duomenų prieigą vartotojams pagal poreikį.
12.4. Organizuoja, vadovauja, prižiūri savivaldybės administracijoje asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu. Rengia asmens duomenų tvarkymo teisės aktus.
12.5. Administruoja duomenų saugą visose savivaldybės informacinėse sistemose. Vykdo saugos įgaliotinio funkcijas.
12.6. Teikia skyriaus vedėjui Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programos, susijusios su informacinių ir ryšių technologijų priežiūra ir plėtra, priemonių siūlymus susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis ir skaičiuoja lėšų poreikį.
12.7. Rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, duomenų bazių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, apmoko naudotojus.
12.8. Užtikrina savivaldybės administracijoje naudojamos programinės įrangos legalumą, testuoja ir diegia naują programinę įrangą, duomenų bazių valdymo sistemas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui.
12.9. Prižiūri kompiuterinę techniką ir ryšių įrangą, organizuoja jos taisymą.
12.10. Inicijuoja ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui, dalyvauja rengiant ir vykdo projektus, susijusius su informacinių technologijų plėtra. Atsako už vykdomų projektų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsiskaito skyriaus vedėjui.
12.11. Inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir derina su skyriaus vedėju.
12.12. Nesant skyriaus vedėjo, laikinai vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.
12.13. Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.
12.14. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas, vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.