Daiva Kručkauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 255, mob. tel. 8 612 40 895
El. paštas: daiva.kruckauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 325

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1517

 

VIDAUS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                     

1. Vidaus ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Vidaus ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ūkinių klausimų sprendimą pagal pareigybei priskirtas veiklos sritis.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą, tvarkymą, skyriaus dokumentų tvarkymą, administracijos patalpų valymo administravimą.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Vidaus ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba ekonomikos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.3. išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą, vidaus teisės aktus, reglamentuojančius atliekamas funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4.gebėti planuoti atliekamų funkcijų veiklą, valdyti su atliekamomis funkcijomis susijusią informaciją, parinkti problemų sprendimo būdus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus susijusius su atliekamomis funkcijomis;

5.2. teikia skyriaus vedėjui reikalingą informaciją;

5.3. teikia pasiūlymus dėl veikos tobulinimo;

5.4. planuoja, organizuoja, kontroliuoja priskirtas veiklos sritis;

5.5. tvarko, archyvuoja skyriaus dokumentus;

5.6. rengia skyriaus pirkimų organizatorių atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas;

5.7. rengia atsargų nurašymo aktus;

5.8. atlieka skyriaus vykdomų pirkimų suminę kontrolę;

5.9. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl  savivaldybės administracijos pastato patalpų remonto;

5.10. vykdo administracijai priklausančio ūkinio inventoriaus pagal buvimo vietas apskaitą, rengia trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu, nereikalingu aktus;

5.11.  administruoja savivaldybės administracijos patalpų priežiūrą ir valymą;

5.12. pildo Vidaus ūkio skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.13. sudaro budėtojų darbo grafikus;

5.14. sudaro valytojų budėjimo grafikus;

5.15. sudaro Vidaus ūkio skyriaus darbuotojų atostogų grafikus;

5.16. sudaro administracijos pastato valymo planus ir su juo susijusius darbo grafikus;

5.17. pagal priskirtas veiklos sritis vykdo viešuosius pirkimus ir rengia sutarčių projektus;

5.18. rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais;

5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vidaus ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.