Dalia Kavolynienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 (315) 55 112, mob. tel. 8 684 97 043
El. paštas: dalia.kavolyniene@alytus.lt
Kabinetas: 416

 PATVIRTINTA

 Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21  d.

įsakymu Nr. DV-364

 

KULTŪROS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kultūros skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

 II. PASKIRTIS

 

4.  Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai „Jaunimo teisių apsauga": rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį savivaldybės teritorijoje, koordinuoti savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – administruojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybės teritorijoje.

                     

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu;

6.3. išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;

6.4. turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;

6.5. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;

6.6. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, interneto naršykle ir elektroniniu paštu).

7. Gebėti:

7.1. savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą;

7.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

7.3. dirbti komandoje.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme įtvirtintais jaunimo politikos įgyvendinimo principais, vykdo šias funkcijas:

9.1. koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;

9.2. renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;

9.3. pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;

9.4. inicijuoja ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;

9.5. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti jaunimo politikos, kitų   teisės aktų įgyvendinimą;

9.6. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;

9.7. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;

9.8. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia, sistemina, analizuoja ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones ir jaunimo organizacijas, pagal poreikius inicijuoja ir/ar vykdo jaunimo situacijos tyrimus savivaldybėje;

9.9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklos rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;

9.10. nustatytąja tvarka:

9.10.1. inicijuoja ir/ar vykdo Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintoms jaunimo veiklos programos įgyvendinti reikiamus viešuosius pirkimus;

9.10.2. inicijuoja ir vykdo patvirtintoms ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamoms jaunimo programoms įgyvendinti būtinus projektų atrankos konkursus, koordinuoja  pateikėjų projektinę veiklą, informuoja ir konsultuoja jaunimo organizacijų, neformalių grupių atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis ir organizacijas jaunimo projektinės veiklos finansavimo  klausimais;

9.10.3. inicijuoja ir vykdo savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus jaunimo iniciatyvos atrankos konkursus, informuoja ir konsultuoja jaunimo organizacijų, neformalių grupių atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis jaunimo iniciatyvos finansavimo  klausimais;

9.10.4. rengia ir koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programą;

9.10.5. rengia jaunimo politikos įgyvendinimo ir jaunimo teisių apsaugos srities savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir savivaldybės mero potvarkių projektus;

9.10.6. tvarko su jaunimo reikalais susijusių dokumentų apskaitą, atiduoda bylas į savivaldybės archyvą;

9.10.7. rengia informaciją savivaldybės interneto tinklapio jaunimo skilčiai.

9.11. koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;

9.12. organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;

9.13. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje;

9.14. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;

9.15. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;

9.16. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;

9.17. inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;

9.18. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;

9.19. skyriaus vedėjo pavedimu:

9.19.1. dalyvauja organizuojant ir vykdant mieste, regione, šalyje, užsienyje Alytaus miesto savivaldybę reprezentuojančius kultūros ir kitus pagal skyriaus kompetenciją organizuojamus renginius, jei juose dalyvauja jaunimas;

9.19.2. dalyvauja organizuojant ir vykdant valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimo ir kitus renginius miesto visuomenei, jei juose dalyvauja jaunimas.

9.20. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

         

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

10.   Vyriausiasis specialistas yra pavaldus skyriaus vedėjui.