Daiva Jakubauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 153, mob. tel. 8 610 30 873
El. paštas: daiva.jakubauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 415
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. vasario 25 d.

įsakymu   Nr. DP-67-(4.26)

 

SPORTO IR  REKREACIJOS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

 3. Kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus veiklą, formuojant ir įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kūno kultūros, sporto, sveikos gyvensenos ir rekreacijos politiką.

 

II. VEIKLOS SRITIS

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – sporto ir rekreacijos – funkcijas.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUROJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį  arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities kūno kultūros ir sporto krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo valstybės institucijoje patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

9. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūros ir sporto veiklą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

10. Gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

11. Mokėti:

11.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus;

11.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

11.3. anglų  arba vokiečių, prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo A1 lygiu.      

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą, šis valstybės tarnautojas:

12.1. vykdo savivaldybės kūno kultūros, sporto ir rekreacijos programą;

12.2. kaupia ir skleidžia miesto kūno kultūros, sporto ir rekreacijos informaciją;

12.3. kontroliuoja Alytaus miesto sporto raidą, rengia atitinkamus dokumentų projektus;

12.4. kontroliuoja ir koordinuoja visuomeninių organizacijų, sporto mokymo įstaigų veiklą;

12.5. rūpinasi olimpinių ir neolimpinių sporto šakų plėtra mieste, padeda organizuoti sporto renginius, kūno kultūros pratybas ir kitus užsiėmimus;

12.6. konsultuoja miesto kūno kultūros ir sporto visuomenines organizacijas, viešąsias įstaigas, kurių steigėja nėra Alytaus miesto savivaldybė, veiklos planavimo, projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

12.7. rengia savivaldybės kūno kultūros, sporto ir rekreacijos programas bei projektus;

12.8. rengia miesto kūno kultūros ir sporto plėtros programas bei projektus;

12.9. teikia visuomeninėms sporto organizacijoms, sporto mokymo įstaigoms metodinę paramą;

12.10. kontroliuoja sporto mokymo įstaigų tarifikuotų grupių mokomąjį ir treniruočių procesą;

12.11. nagrinėja skyriaus gaunamus dokumentus ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;

12.12. analizuoja iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų sporto organizacijų veiklą, teikia siūlymus dėl jų darbo veiklos tobulinimo ir  efektyvinimo;

12.13. rengia ir tvarko trenerių kvalifikacinių kategorijų ir sportininkų kategorijų dokumentus;

12.14. rengia skyriaus ataskaitų projektus;

12.15. koordinuoja mieste vykdomus sporto projektus;

12.16. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoti jas į savivaldybės archyvą;

12.17. dalyvauja rengiant investicinius projektus;

12.18. inicijuoja ir rengia viešųjų pirkimų dokumentus;

12.19. dalyvauja regiono kūno kultūros ir sporto plėtojimo programoje;

12.20. rūpinasi neįgaliųjų kūno kultūra ir sportu, jų integracija į socialinį gyvenimą;

12.21. rūpinasi sveikos gyvensenos judėjimu, padeda organizuoti kūno kultūros, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amžiaus žmonėms;

12.22. kontroliuoja turizmo programos veiklos strategiją.

13. Laikinai nesant skyriaus vedėjui, vykdo jo funkcijas.

14. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus vedėjo nurodymais pavestas funkcijas.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

15. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.