Danutė Gutauskienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 667, mob. tel. 8 613 42 132
El. paštas: danute.gutauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 13
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. DV-263

SOCIALINĖS  PARAMOS  SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

l. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vyresnysis  specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto  pareigybė  reikalinga  administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam  priskirtas  socialines  išmokas,  kompensacijas,  kitą  socialinę  paramą  ir  užtikrinti  jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyresniojo  specialisto  veiklos  sritis – socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Būti  gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti  Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos,  Valstybės  tarnybos,   Viešojo  administravimo,   Asmens   duomenų   teisinės  apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų  vaikams,  Socialinės  paramos mokiniams įstatymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius socialinę paramą. Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.

8. Gebėti :

8.l . savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. analitiškai įvertinti   ir  apibendrinti   socialines   problemas,  savarankiškai   priimti sprendimus, bendrauti , bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti :

9.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją. rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

9.2. dirbti ,.Microsoft Office„ kompiuterio programiniu paketu, automatizuota pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti Lietuvos  Respublikos  piniginės  socialinės  paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams,  Socialinės  paramos  mokiniams  įstatymų  ir  kitų  teisės aktų,  reglamentuojančių  socialinių  išmokų  ir  kompensacijų  skyrimą  bei  mokėjimo   įgyvendinimą Alytaus  miesto  savivaldybėje:

10.l. priima asmenų prašymus skirti pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl socialinių pašalpų ir išmokų vaikams skyrimo;

10.2. priima asmenų prašymus, susijusius su valstybės finansinės paramos suteikimu artimiesiems užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką ir materialinės pagalbos teikimu Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus minėtai finansinei paramai gauti;

10.3. priima asmenų prašymus, susijusius su vienkartinių pašalpų išmokėjimu žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl šių išmokų skyrimo projektus;

10.4. priima asmenų prašymus skirti vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl šių kompensacijų skyrimo projektus;

10.5. priima asmenų prašymus skirti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme numatytas vienkartines išmokas įsikurti, rengia administracijos direktoriaus įsakymų skirti šias išmokas projektus;  

10.6. priima sprendimus dėl teisės į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nustatymo;

10.7. rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas;

10.8. priima asmenų prašymus skirti socialinę paramą mokiniams ir rengia išvadas dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo  ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

10.9. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą ir tvirtina juos;

10.10. registruoja asmenų prašymus skirti socialines išmokas automatizuotos pašalpų  išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

10.11. registruoja asmenis SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;

10.12. renka informaciją VĮ Registrų centro ir Valstybinio socialinio draudimo duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą asmenų turtą, jų užimtumą ir gaunamas pajamas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10.13. apskaičiuoja  ir skiria socialines išmokas;

10.14. rengia paklausimus  ir atsakymus  įmonėms,  įstaigoms  ir  organizacijoms  socialinių  išmokų ir kompensacijų  klausimais;

10.15. išduoda gyventojams, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant pažymas apie asmens  gaunamas  socialines  išmokas,  suteiktą kitą socialinę  paramą;

 l0.16. rengia dokumentus  Socialinės paramos  teikimo  ir  Piniginės  socialinės  paramos teikimo komisijoms dėl piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;

 l0.17.   priima   asmenų   prašymus   skirti   vietinės   rinkliavos    už   komunalinių   atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir atliekų tvarkymą  lengvatas  ir pateikia  išvadas  dėl  lengvatų skyrimo;

l0.18.   konsultuoja    asmenis,   įmones,    įstaigas   ir   organizacijas   socialinių   išmokų   ir kompensacijų   gavimo   klausimais;

l0.19.  renka   ir  analizuoja  duomenis  apie  socialinių  išmokų,  kompensacijų  gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas;

10.20. skaičiuoja kompensacijas, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras bei gamtinės dujos;

 l0.21.  pagal   kompetenciją  nagrinėja  asmenų  prašymus   ir  skundus  socialinių  išmokų  ir kompensacijų  klausimais,  rengia  atsakymus  į juos;

10.22. priima asmenų prašymus iš DVS „Avilys" dėl vienkartinių išmokų vaikui gimus, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl šių išmokų skyrimo;

10.23. telkia darbingo amžiaus nedirbančius ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse socialinės paramos gavėjus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

10.24. tikrina socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus.

11. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus.

12. Pavaduoja   kitą  tarnautoją  tarnybinių  komandiruočių,   ligos,  atostogų   laikotarpiu   ir kitais atvejais,  kai jis  negali eiti pareigų,  ir vykdo jo  funkcijas.

13. Sudaro bylas  ir pateikia jas  tarnautojui,  atsakingam  už archyvinių bylų perdavimą  į savivaldybės archyvą.

14. Dalyvauja komisijų, sprendžiančių socialinių išmokų skyrimą, darbe.

15.  Skyriaus  vedėjui  teikia pasiūlymus  dėl  skyriaus  veiklos  optimizavimo  ir inovacijų diegimo.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

17. Vyresnysis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.