Darius Elsneris

specialistas
Telefonas: (8 315) 55 129
El. paštas: darius.elsneris@alytus.lt
Kabinetas: 303A

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 24  d.

įsakymu Nr. DP-308-(4.26)

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyresnysis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga „vieno langelio" principu aptarnauti asmenis, tvarkyti gaunamus ir siunčiamus dokumentus, atlikti personalo tvarkymo funkcijas.  

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyresniojo specialisto veiklos sritis – vidaus administravimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRESNIAJAM SPECIALISTUI

 

4. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

5. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, savivaldybės institucijų bei įstaigų sistemą, veiklos principus, suvokti esmines jų funkcijas.

6. Gebėti:

6.1. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

6.2. dirbti komandoje;

6.3. bendrauti, bendradarbiauti;

6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;

 

V. PAGRINDINĖS VYRESNIOJO  SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

7. Priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją administracija gali gauti iš savo padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių administracija negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

8. Registruoja asmenų prašymus bei kitus dokumentus pagal dokumentacijos plane numatytus registrus;

9. Analizuoja savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų procesus bei teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

10. Dalyvauja rengiant priimamojo veiklos analizes bei ataskaitas;

11. Atlieka įvairias asmenų ir personalo apklausas, apibendrina duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo.

12. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

13. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą, teikia siūlymus skyriaus vedėjui formuojant žmogiškųjų išteklių plėtrą;

14. Archyvuoja savivaldybės gautų prašymų, skundų ir pranešimų bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

15. Pagal savo kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

16. Vyresnysis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.