Diana Dumbliauskiene

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149
El. paštas: diana.dumbliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 405
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti, paskirstyti, apskaityti ir kontroliuoti miesto savivaldybės biudžeto finansinius išteklius.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – biudžeto pajamų apskaitos, išlaidų finansavimo asignavimų valdytojams ir jų apskaitos, paskolų apskaitos – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti 1 metų finansinio arba ekonominio darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, finansų kontrolę. Išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, Buhalterinės apskaitos įstatymus, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo, Dokumentų rengimo taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11.  Vyriausias specialistas atlieka šias funkcijas:

11.1. priima paraiškas lėšoms gauti ir sutikrina jų duomenis su biudžeto vykdymo išlaidų sąmatomis;

11.2. vykdo finansavimą iš miesto savivaldybės biudžeto ir paskolinės sąskaitų įstaigoms ir organizacijoms;

11.3. tvarko paskolų judėjimo apskaitą (nuo paskolų paėmimo iki grąžinimo);

11.4. priima ir tikrina asignavimų valdytojų pateiktas mėnesio, ketvirčių ir metines biudžeto vykdymo ataskaitas (sutikrina gautų asignavimų ir kasinių išlaidų pagal finansavimo šaltinius duomenis su finansinės apskaitos registro ir biudžeto apskaitos programos duomenimis);

11.5. teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą;

11.6. tvarko skyriaus vykdomų banko operacijų apskaitą, sudaro mėnesio banko sąskaitų apyvartų suvestines;

11.7. tvarko savivaldybės iždo apskaitos žurnalą – didžiąją knygą;

11.8. priima iš asignavimų valdytojų ir analizuoja ketvirčio ir metinę mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;

11.9. rengia miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčio ir metinę ataskaitas bei nustatytais terminais teikia jas Finansų ministerijai;

11.10. rengia suvestinę savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;

11.11. tvarko iš valstybės biudžeto gautų lėšų apskaitą (mėnesio ir kaupiamąjį apyvartos žiniaraščius);

11.12. teikia informaciją savivaldybės merui, mero pavaduotojams, administracijos direktoriui apie miesto savivaldybės biudžeto vykdymą;

11.13. tvarko pajamų, gaunamų iš ministerijų, įstaigų ir valstybinės mokesčių inspekcijos, apskaitą;

11.14. analizuoja miesto savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir specialiųjų programų lėšų judėjimą;

11.15. rengia raštus ministerijoms, įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto vykdymo klausimais;

11.16. pagal kompetenciją konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto vykdymo ir apskaitos klausimais;

11.17. rengia informaciją, susijusią su biudžeto sudarymu ir vykdymu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portalui;

11.18. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.19. tvarko savo veiklos bylas.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.