Diana Dumbliauskiene

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149
El. paštas: diana.dumbliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 405
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, finansų kontrolę. Išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, Buhalterinės apskaitos įstatymus, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo, Dokumentų rengimo taisykles.
 2. Gebėti:
 3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 4. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.
 5. Mokėti:
 6. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 7. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vyriausias specialistas atlieka šias funkcijas:
 2. priima paraiškas lėšoms gauti ir sutikrina jų duomenis su biudžeto vykdymo išlaidų sąmatomis;
 3. vykdo finansavimą iš miesto savivaldybės biudžeto ir paskolinės sąskaitų įstaigoms ir organizacijoms;
 4. tvarko paskolų judėjimo apskaitą;
 5. tikrina asignavimų valdytojų pateiktus ketvirčio bei metinių ataskaitų gautų asignavimų ir kasinių išlaidų pagal finansavimo šaltinius duomenis su finansinės apskaitos registro ir biudžeto apskaitos programos duomenimis;
 6. priima iš asignavimų valdytojų mėnesio ataskaitas ir sutikrina, ar jose pateikti duomenys atitinka   pervestus asignavimus, ar ataskaitų bendras lėšų likutis sutampa su asignavimų valdytojų pateiktų banko išrašų likučiais, ar teisingos kasinės išlaidos;
 7. teikia informaciją savivaldybės merui, mero pavaduotojams, administracijos direktoriui apie miesto savivaldybės biudžeto vykdymą;
 8. tvarko miesto savivaldybės biudžeto einamosios sąskaitos judėjimo apskaitą;
 9. tvarko pajamų, gaunamų iš  ministerijų, įstaigų ir valstybinės mokesčių inspekcijos, apskaitą;
 10. analizuoja miesto savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir specialiųjų programų lėšų panaudojimą;
 11. rengia raštus ministerijoms, įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto vykdymo klausimais;
 12. rengia informaciją, susijusią su biudžeto sudarymu ir vykdymu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portalui;
 13. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių biudžeto vykdymo klausimais projektus;
 14. esant būtinybei pavaduoja vyriausiąjį specialistą.
 15. tvarko savo veiklos bylas
 16. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus vedėjo pavedimais nustatytas funkcijas savo kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti tinkami biudžeto apskaitos tikslai.