Diana Dumbliauskiene

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149
El. paštas: diana.dumbliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 405
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. DP-94-(4.26)

 

STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti, paskirstyti, apskaityti ir kontroliuoti miesto savivaldybės biudžeto finansinius išteklius.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – biudžeto pajamų apskaitos, išlaidų finansavimo asignavimų valdytojams ir jų apskaitos, paskolų apskaitos – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą.

7. Turėti 1 metų finansinio arba ekonominio darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, finansų kontrolę. Išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, Buhalterinės apskaitos įstatymus, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo, Dokumentų rengimo taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11.  Vyriausias specialistas atlieka šias funkcijas:

11.1. priima paraiškas lėšoms gauti ir sutikrina jų duomenis su biudžeto vykdymo išlaidų sąmatomis;

11.2. vykdo finansavimą iš miesto savivaldybės biudžeto ir paskolinės sąskaitų įstaigoms ir organizacijoms;

11.3. tvarko paskolų judėjimo apskaitą;

11.4. tikrina asignavimų valdytojų pateiktus ketvirčio bei metinių ataskaitų gautų asignavimų ir kasinių išlaidų pagal finansavimo šaltinius duomenis su finansinės apskaitos registro ir biudžeto apskaitos programos duomenimis;

11.5. priima iš asignavimų valdytojų mėnesio ataskaitas ir sutikrina, ar jose pateikti duomenys atitinka pervestus asignavimus, ar ataskaitų bendras lėšų likutis sutampa su asignavimų valdytojų pateiktų banko išrašų likučiais, ar teisingos kasinės išlaidos;

11.6. teikia informaciją savivaldybės merui, mero pavaduotojams, administracijos direktoriui apie miesto savivaldybės biudžeto vykdymą;

11.7. tvarko miesto savivaldybės biudžeto einamosios sąskaitos judėjimo apskaitą;

11.8. tvarko pajamų, gaunamų iš ministerijų, įstaigų ir valstybinės mokesčių inspekcijos, apskaitą;

11.9. analizuoja miesto savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir specialiųjų programų lėšų panaudojimą;

11.10. rengia raštus ministerijoms, įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto vykdymo klausimais;

11.11. rengia informaciją, susijusią su biudžeto sudarymu ir vykdymu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portalui;

11.12. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.13. tvarko savo veiklos bylas.

12. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus vedėjo pavedimais nustatytas funkcijas savo kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti tinkami biudžeto apskaitos tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.