Dalius Česynas

vyresnysis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 123, mob. tel. 8 610 38 505
El. paštas: dalius.cesynas@alytus.lt
Kabinetas: 101
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                           

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016  m. sausio 28  d.

įsakymu Nr. DP-49-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 4 d.

įsakymo Nr. DV-1202

redakcija)

 

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – B.

3. Kategorija – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės valstybės perduotai civilinės saugos funkcijai vykdyti. Prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimo reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją valdymo, bendrosios veiklos srities – kontroliavimo, kaip laikomasi Savivaldybės patvirtintų taisyklių ir kitų pagal kompetenciją priskirtų teisės aktų reikalavimų, administracinio poveikio priemonių taikymo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus. Išmanyti Civilinės saugos įstatymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

10. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

11. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Organizuodamas ir koordinuodamas teritorinių ir gamybinių valdymo organų veiklą, susijusią su gyventojų apsauga, gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų vykdymu, materialinių nuostolių mažinimu, ekstremalių situacijų atveju: 

12.1. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Civilinės saugos įstatymo, kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

12.2. kontroliuoja miesto ūkio subjektų civilinės saugos būklę ir teikia jiems metodinę pagalbą;

12.3. nustatyta tvarka organizuoja savivaldybėje esančių institucijų, atsakingų už civilinę saugą specialistų kvalifikacijos kėlimą;

12.4. organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;

12.5. organizuoja civilinės saugos pratybas, treniruotes, metodinius seminarus;

12.6. dalyvauja Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro darbe;

12.7. rengia savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;

12.8. rengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos savivaldybėje skelbimo ir atšaukimo;

12.9. organizuoja ir kontroliuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninės priežiūros darbus.

13. Prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, reglamentuojančių:

13.1. Alytaus miesto tvarkymą ir švarą.

14. Organizuoti prevencines priemones viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti.

15. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, susijusius su Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimais ir draudimais.

16. Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

17. Asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal tuos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu.

18. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas darbe.

19. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

20. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.