Daina Čečkauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 112, mob. tel. 8 698 09 017
El. paštas: daina.ceckauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 416
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21  d.

įsakymu Nr. DV-364

 

KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kultūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės

tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Valstybės kultūros politikos nuostatas Alytaus miesto savivaldybėje – inicijuoti, koordinuoti, prižiūrėti gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų vykdymą ir kultūros veiklą kultūros įstaigose, kitose savivaldybės įstaigose ir organizacijose (asociacijose).

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – kultūros veiklos inicijavimas, koordinavimas ir priežiūra, vykdant savivaldybei nustatytą gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros  puoselėjimo funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo kultūros administravimo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą ir kultūros politikos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, priimti sprendimus.

10. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

11. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus.

12. Mokėti dirbti kompiuteriu (naudotis „Microsoft Word", „Excel" programomis, internetu ir elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis).

13. Mokėti vieną iš užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

14. Vyriausiasis specialistas siekdamas įgyvendinti jam priskirtų veiklos sričių skyriaus funkcijas ir uždavinius:

14.1. Prižiūri savivaldybės kultūros įstaigose ir kitose įstaigose bei organizacijose (asociacijose) organizuojamą kultūros veiklą, jei šiai veiklai yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos.

14.2. Prižiūri įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės kultūros įstaigose.

14.3. Analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, tiria ir vertina gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo situaciją bei rezultatus savivaldybės teritorijoje.

14.4. Savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja kultūros veiklos projektų atrankos konkursus, teikia siūlymus dėl kultūros veiklos projektų finansavimo, koordinuoja ir prižiūri projektų įgyvendinimą.

14.5. Savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkursus, koordinuoja ir prižiūri kūrybinių programų įgyvendinimą

14.5. Inicijuoja tikslinių kultūros veiklos programų, projektų kūrimą, jų teikimą įvairiems konkursams finansavimui gauti, inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą.

14.6. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūrinio turizmo plėtros programas.

14.7. Dalyvauja organizuojant savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimą.

14.8. Dalyvauja kultūros įstaigų akreditacinių komisijų darbe.

14.9. Inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės teritorijoje kultūros renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą.

14.10. Inicijuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginius Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

14.11. Pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir/ar vykdo viešųjų pirkimų procedūras, sutarčių projektų rengimą.

14.12. Konsultuoja savivaldybės kultūros įstaigas ir organizacijas kultūros veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ir projektų parengimo klausimais.

14.13. Protokoluoja kultūros įstaigų vadovų ir skyriaus specialistų pasitarimus įvairiais kultūros srities klausimais.

14.14. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia su skyriaus ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu susijusius dokumentus.

14.15. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias kultūros įstaigas, kultūros visuomenines organizacijas (asociacijas) vykdomas kultūros veiklos programas, dalyvauja kuriant kultūros informacijos sistemą.

14.16. Rengia Lietuvos Respublikos kultūros politikos įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie kultūros būklę savivaldybės teritorijoje.

14.17. Dalyvauja organizuojant miesto, šalies ir tarptautinius kultūros renginius.

14.18. Pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės teisės aktų projektus kultūros klausimais.

14.19. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kt. dokumentus kultūros klausimais.

14.20. Teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją administruoja leidimų organizuoti renginius Alytaus miesto savivaldybėje išdavimą.

14.21. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvą ir perduoda jį į savivaldybės archyvą.

14.22. Dalyvauja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.

14.23. Inicijuoja ir teikia pasiūlymus, naujoves skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui.

14.24. Vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

15. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.