Dovilė Balčiūnaitė

viešųjų ryšių specialistė
Telefonas: (8 315) 55 118
El. paštas: dovile.balciunaite@alytus.lt
Kabinetas: 212

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr.  DP-47-(4.26)

 

VIEŠŲJŲ IR UŽSIENIO RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – padėti savivaldybės vadovams užtikrinti vidinę ir išorinę komunikaciją – siekti, kad savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai ir visuomenė būtų informuota apie savivaldybės veiklą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų ryšių – funkcijas.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties ar humanitarinių mokslų studijų srities ne žemesnio kaip bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą.             

4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, platintojų, savininkų, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarką, Valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą.

4.3. Mokėti dirbti su „Microsoft Word", „Microsoft Excel", „PowerPoint", „Outlook", „Internet Explorer" kompiuterių programomis, „Photoshop", „Lightroom" nuotraukų redagavimo programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.

4.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti tinkamą vidinę ir išorinę komunikaciją:

5.1. skyriaus vedėjo nurodymu rengia pranešimus žiniasklaidai apie savivaldybės veiklą;

5.2. užtikrina oficialios savivaldybės informacijos sklaidą;

5.3. prireikus dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, pasitarimuose, savivaldybės administracijos organizuojamuose oficialiuose susitikimuose,  priėmimuose ir rengia apie tai informaciją žiniasklaidai;

5.4. savo iniciatyva siūlo skyriaus vedėjui pranešimų žiniasklaidai temas;

5.5. skyriaus vedėjo nurodymu rengia savivaldybės merui, mero pavaduotojams, savivaldybės administracijos vadovams kalbas, sveikinimus ir pranešimus;

5.6. organizuoja spaudos konferencijas, pristatymus, gyventojų apklausas, akcijas ir savivaldybės pristatymus kitais būdais (kompaktinės plokštelės, skaidrės);

5.7. palaiko dalykinius ryšius su žiniasklaidos atstovais, aprūpina į savivaldybės administraciją besikreipiančius žiniasklaidos atstovus dokumentais, kurių reikia jų darbui;

5.8. operatyviai reaguoja į žiniasklaidoje pasirodžiusią su savivaldybėse susijusią neteisingą ar kritinę informaciją;

5.9. fotografuoja savivaldybės vadovų, struktūrinių padalinių vadovų veiklą (renginiai, susitikimai, oficialūs priėmimai, vizitai, jubiliejai ir kt.);

5.10. nuotraukas apdoroja ir duomenis kaupia fotoarchyve;

5.11. bendradarbiauja su žiniasklaida ir laiku pateikia jai reikalingą fotoinformaciją;

5.12. skelbia Alytaus miesto savivaldybės informaciją ir fotoinformaciją savivaldybės socialiniuose tinkluose;

5.13. rengia fotoinformaciją spaudai, teikia ją savivaldybės interneto portalui;

5.14. nuolat atnaujina gyventojams arba žiniasklaidai teikiamą viešą fotoinformaciją;

5.15. pagal kompetenciją palaiko vidinius ir išorinius ryšius su savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės, kitų institucijų ir žiniasklaidos atstovais, Alytaus miesto bendruomene;

5.16. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.17. inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją.

5.18. vykdo kitus Viešųjų ir užsienio ryšių vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.