Donata Ambrulevičienė

socialinių išmokų specialistė
Telefonas: (8 315) 56 664
El. paštas: donata.ambruleviciene@alytus.lt
Kabinetas: 7

PATVIRTINTA
Alytaus  miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus
2013 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. P-326

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

l. PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

1.  Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

II. PASKIRTIS

2.    Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką socialinės paramos srityje, koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos programų rengimą ir įgyvendinimą, administruoti ir užtikrinti teisės aktais nustatytų šalpos išmokų, paramos mirties atveju pašalpų teisingą skyrimą ir mokėjimą.

III. VEIKLOS SRITIS

3.    Vyresniojo specialisto veiklos sritis - neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimas, šalpos išmokų, paramos mirties atveju išmokų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRESNIAJAM SPECIALISTUI

4.Turėti  aukštąjį  universitetinį   arba  jam   prilygintą   socialinių  mokslų   studijų  srities
5.Būti  susipažinusiam   ir  gebėti  taikyti  Lietuvos  Respublikos   įstatymus,  Vyriausybės
nutarimus,  kitus  teisės  aktus,  reglamentuojančius  viešąjį  administravimą,  vietos  savivaldą,  darbo santykius, socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6.Gebėti:
6.1.analitiškai įvertinti  ir apibendrinti  socialines problemas;
6.2.savarankiškai planuoti savo darbą, bendrauti, bendradarbiauti  ir dirbti komandoje;
6.3.sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7.Mokėti:
7.l. valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir vidaus teisės aktus bei išvadas;
7.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

8.Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:
8.1.priima iš asmenų prašymus ir visus reikiamus dokumentus, įrodančius asmens teisę į specialiųjų poreikių lygio nustatymą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu bei kitais teisės aktais);
8.2.nustato asmens teisę specialiųjų poreikių lygiui, rengia sprendimus dėl asmens specialiųjų poreikių  lygio nustatymo,  formuoja asmenų bylas;
8.3.organizuoja Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdžius, rengia posėdžio protokolus, pažymų projektus ir teikia pasirašyti administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui;
8.4.suveda duomenis apie asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymą į automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemą „Parama" bei SPIS;
8.5.rengia neįgaliųjų socialinės integracijos programą, koordinuoja jos įgyvendinimą, teikia ataskaitas;
8.6.priima asmenų prašymus paramai pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, rengia ir teikia dokumentus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriui dėl šios paramos gavimo;
8.7.priima asmenų prašymus dėl šalpos išmokų ir paramos mirties atveju  pašal pų skyrimo, formuoja gavėjų bylas pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
8.8.skiria šalpos išmokas ir paramos mirties atveju pašalpas vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka;
8.9.registruoja asmenų prašymus šalpos išmokoms ir paramai mirties atveju pašalpoms gauti automatizuotos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje bei asmenis (jų šeimas) socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS);
8.10.išduoda neįgaliojo pažymėjimus, šalpos (socialinės) pensijos pažymėjimus ir šalpos kompensacijos motinai gavėjo pažymėjimus, veda jų apskaitą;
8.11.išduoda pažymas apie skyriuje gaunamas šalpos išmokas;
8.12.renka, tikslina ir analizuoja duomenis apie specialiųjų poreikių lygio nustatymo, šalpos išmokų ir paramos mirties atveju pašalpų gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas ir ketvirčiui pasibaigus teikia skyriaus vedėjui;
8.13.renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draud imo fondo, Darbo biržos, Regitros duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;
8.14.rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais;
8.15.konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinės paramos teikimo  klausimais;
8.16.pasikeitus    bazinės  pensijos  ar  minimalaus    gyvenimo    lygio  dydžiui,  vykdo valstybinių šalpos ar kitų tikslinių išmokų, susijusių su šiais dydžiais, perskaičiavimą;
8.17.rengia paklausimus ar atsakymus asmenims, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinės paramos teikimo klausimais;
8.18.tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir tvirtina juos.
9.Rengia piniginių išmokų mokėjimo žiniaraščius paštams ir bankams, užtikrindamas mokėjimo žiniaraščių teisingumą ir mokėjimo žiniaraščių perdavimą laiku savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.
10.Formuoja ir perduoda savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui elektroninėmis laikmenomis gaunančių pinigines išmokas bankuose gavėjų žiniaraščius, užtikrindamas teisingą išmokų perdavimą pagal atskirus bankus.
11.Rengia ir spausdina būsto šildymo, karšto ir šalto vandens  išlaidų  kompensacijų gavėjų sąrašus šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį tiekiančioms įmonėms, butų  ūkiams, užtikrindamas  informacijos teisingumą  ir sutartyse numatytą  duomenų perdavimą  laiku.
12.Administruoja, formuoja ir perduoda/eksportuoja duomenis apie kompensacijas už šildymą, karštą bei šaltą vandenį,  užtikrindamas  informacijos  teisingumą  ir  sutartyse  numatytą duomenų perdavimą  laiku.
13.Vykdo šildymo kompensacijų, suskaičiuotų kitose organizacijose įvedimą/importą, užtikrindamas  duomenų  perkėlimą  laiku  į  automatizuotos  pašalpų  išmokėjimo  ir  apskaitos  sistemą
„Parama".
14.Suformuoja ir spausdina kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį importui skirtų duomenų   testavimo klaidų  protokolus.
15.Kontroliuoja kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį importui  skirtų duomenų testavimo protokolus, užtikrindamas apskaičiuotų kompensacijų perkėlimą į kompensacijų gavėjų duomenų bazę.
16.Administruoja automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programą, vykdo SPIS lokalaus administravimo funkcinės posistemės darbą, užtikrindamas, kad visi pakeitimai, reikalingi pastoviam ryšių duomenų apsikeitimui bei funkcionaliam posistemių darbui, būtų atlikti laiku ir teisingai, šalina problemines situacijas, kurios atsiranda  eksploatuojant  sistemą,  ir užtikrina pastovų  ryšį duomenų apsikeitimui.
17.Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.
18.Pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.
19.Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu  ir vykdo jo funkcijas.
20.Skyriaus  vedėjui  teikia  pasiūlymus  dėl  skyriaus  veiklos  optimizavimo  ir  inovacijų
diegimo.
21.Vykdo   kitas   Lietuvos   Respublikos   įstatymais   ir   kitais   teisės   aktais   nustatytas  funkcijas,  padedančias  įgyvendinti  skyriaus uždavinius,  atlieka  kitus  skyriaus vedėjo  pavedimus,  kad būtų pasiekti  skyriaus tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

22.    Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.