Birutė Valūnienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 120, mob. tel. 8 620 24 260
El. paštas: birute.valuniene@alytus.lt
Kabinetas: 113
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. DP-537-(4.26)

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUSVEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus veiklą, organizuoti ir kontroliuoti valstybinių (perduotų savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo, duomenų tvarkymo ir teikimo Gyventojų registrui, gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos funkcijų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės būklės aktų registravimo, gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3. turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, pilietybę, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmens duomenų teisinę apsaugą, gyventojų registrą, gyvenamosios vietos deklaravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės nuostatas, Civilinės metrikacijos, Vardo, pavardės, tautybės keitimo, Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo ir Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisykles;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus ir dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja skyriaus darbą ir darbuotojų funkcinį veiklos paskirstymą;

7.2. kontroliuoja skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų atlikimą;

7.3. koordinuoja ir kontroliuoja civilinės metrikacijos, gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos administracinių paslaugų teikimą gyventojams viename langelyje;

7.4. koordinuoja ir kontroliuoja civilinės metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo administracinių elektroninių paslaugų teikimą gyventojams;

7.5. teikia rodiklius apie skyriaus suteiktas administracines paslaugas atsakingam administracijos struktūriniam padaliniui;

7.6. pasirašo skyriaus vardu išduodamus dokumentus, pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu tvirtina civilinės būklės aktų įrašus, civilinės būklės aktų įrašų išrašus ir kopijas;

7.7. organizuoja civilines apeigas pagal skyriaus veiklos kompetenciją;

7.8. kontroliuoja griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;

7.9. rengia dokumentus teismams civilinės būklės aktų registravimo, ištaisymo ir atkūrimo bei juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo klausimais;

7.10. priima asmenų prašymus dėl civilinės būklės įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo;

7.11. rengia dokumentus, priima sprendimus ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, anuliavimo ir atkūrimo;

7.12. vykdo teismų sprendimus dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo;

7.13. tvarko duomenis po civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo ir teikia juos Gyventojų registrui;

7.14. registruoja santuoką Civilinės metrikacijos skyriuje, Santuokų salėje, jaunavedžių pasirinktoje vietoje, Alytaus pataisos namuose, sunkiai sergančiojo asmens namuose ar sveikatos priežiūros įstaigoje;

7.15. priima sprendimus registruoti santuoką, nepraėjus vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką priėmimo datos;

7.16. nagrinėja asmenų pareiškimus dėl  kliūčių sudaryti santuoką ir priima sprendimus sustabdyti santuokos registravimą;

7.17. rengia ir išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;

7.18. priima sprendimus dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ir naikinimo;

7.19. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus veiklos klausimais;

7.20. konsultuoja asmenis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

7.21. kontroliuoja valstybės rinkliavos mokėjimą Rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka;

7.22. inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus veiklos kompetenciją;

7.23. rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

7.24. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją viešojo administravimo ir kitoms institucijoms bei  fiziniams asmenims;

7.25. rengia, tikslina ir papildo skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus;

7.26. atlieka skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

7.27. rengia skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų grafiką;

7.28. rengia skyriaus veiklos ataskaitas bei kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją;

7.29. tvirtina skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus.

7.30. vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir pavedimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir rezoliucijomis pavestas funkcijas ir užduotis pagal skyriaus veiklos kompetenciją.

 

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus darbą.