Asta Guzienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 687 37 900
El. paštas: asta.guziene@alytus.lt
Kabinetas: 220
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. vasario 27 d.

įsakymu Nr. DP-53

 

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Savivaldybės administracijos Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus darbą ir užtikrinti kokybišką Alytaus miesto savivaldybės informacinės sistemos veikimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – informacinių  ir ryšių technologijų plėtroje.

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių arba technologijos ir socialinių mokslų studijų sričių, informatikos arba matematikos ir vadybos mokslų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį informacinių technologijų srityje.

8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklėmis. Išmanyti informacinių technologijų sritį reglamentuojančius teisės aktus, sugebėti jais vadovautis organizuojant skyriaus veiklą.

9. Išmanyti informacines technologijas, suvokti savivaldybės veiklos procesus ir poreikius, sugebėti pritaikyti informacines technologijas vykstant esminiams savivaldybės funkcionavimo būdo pasikeitimams. Turėti projektų įgyvendinimo patirtį.

10. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

11. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus, išvadas.

12. Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

13. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

13. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vedėjas:

13.1. Organizuoja ir kontroliuoja Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus darbą. Vykdo skyriaus vidaus vadybos funkcijas, nustato skyriaus specialistų darbo sritis bei užduotis su skyriaus veikla susijusioms funkcijoms atlikti.

13.2. Rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymus.

13.3. Vertina jam pavaldžių tarnautojų tarnybinę veiklą ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo.

13.4. Rengia Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programą, susijusią su informacinių ir ryšių technologijų plėtra miesto savivaldybėje, ir kontroliuoja jos vykdymą.

13.5. Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų rengimą bei jų vykdymą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais.

13.6. Organizuoja dokumentų skyriaus veiklos klausimais rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą.

13.7. Inicijuoja naujų technologijų diegimą savivaldybės administracijoje ir planuoja lėšų poreikį.

13.8. Organizuoja informacinių sistemų kūrimą ir įdiegimą, funkcionavimą ir priežiūrą.

13.9. Kontroliuoja, kad būtų užtikrintas tinkamas kompiuterinio tinklo ir informacinių sistemų darbas, jų administravimas ir funkcionalumas.

13.10. Suderinus su administracijos direktoriumi perskirsto pagal poreikius savivaldybės kompiuterinę ir ryšių įrangą ir organizuoja savivaldybės administracijos padalinių kompiuterinės bei programinės įrangos aprūpinimą.

13.11. Administruoja Alytaus miesto savivaldybės optinio tinklo infrastruktūrą, inicijuoja jos plėtrą.

13.12. Pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant projektus.

13.13. Inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka. Rengia sutarčių projektus.

13.14. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, darbe.

13.15. Vykdo kitas įstatymais, kitais norminiai teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal kompetenciją, kad būtų pasiekti savivaldybės tikslai informacinių ir ryšių technologijų plėtros srityje.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

Vedėjas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.