Visos veiklos sritys  >

 

Administracijos direktorius

Vytautas Jastremskas

administracijos direktorius
Telefonas: (8 315) 55 102, mob. 8 611 35 151
El. paštas: vytautas.jastremskas@alytus.lt
Kabinetas: 206

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. T-153
 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau - administracijos direktorius) yra valstybės tarnautojas - įstaigos vadovas, į pareigas skiriamas mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo  pagrindu.

2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.
 
II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS


4. Organizuoti savivaldybės administracijos darbą, skirti į pareigas ir iš jų atleisti valstybės tarnautojus, priimti į darbą ir atleisti iš jo kitus savivaldybės darbuotojus, kontroliuoti ir koordinuoti jų darbą, skirti jiems paskatinimus ir nuobaudas, spręsti miesto gyventojų  problemas, leisti įsakymus, vykdyti savivaldybės teritorijoje savivaldybės vykdomajai institucijai įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais suteiktas viešojo administravimo funkcijas.


III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo vietos savivaldos, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos sričių funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamojo darbo patirtį.
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, biudžeto lėšų panaudojimą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei savivaldybės įmonių veiklą;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
6.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. Mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, plačiai ir nuodugniai taikyti vadybos įgūdžius, ginti įstaigos interesus;
6.6. gebėti bendrauti, dirbti kolektyve, įtraukti personalą į sprendimų priėmimą ir valdymą, valdyti konfliktines situacijas;
6.7. mokėti numatyti perspektyvas, rengti strategiją, projektus, programas;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles, dirbti kompiuteriu;
6.9. sugebėti atstovauti įstaigai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Administracijos direktorius jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:
7.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės  tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
7.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės  tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus,      privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams  ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip  pat jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės  teritorijoje esantiems subjektams;
7.3. organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, tvirtina savivaldybės administracijos, metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;
7.4. administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;
7.5. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius  išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
7.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka   kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
7.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių  asmenų valdymo funkcijas;
7.8. organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
7.9. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka  atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui;
7.10. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
7.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje;
7.12. tvirtina detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;
7.13. teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;
7.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
7.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;
7.16. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;
7.17. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą;
7.18. užtikrina efektyvią įstaigos vidaus kontrolę, nustato vidaus kontrolės procedūras, atlieka kitas funkcijas, numatytas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kontrolę ir atskaitomybę savivaldybės administracijoje;
7.19. atstovauja savivaldybės administracijai Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose įstaigose ir institucijose;
7.20. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, darbe vadovo ar nario teisėmis;
7.21. užtikrindamas savivaldybės administracijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, kitus Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero pavedimus.                

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui.
9. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.