Visos veiklos sritys  >

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vilija Ramanauskienė

administracijos direktoriaus pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 135, mob. tel. 8 687 32 081
El. paštas: vilija.ramanauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 209

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 16 d.

sprendimu Nr. T-174

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (toliau – administracijos direktoriaus pavaduotojas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, į pareigas skiriamas savivaldybės  tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

2. Pareigybės lygis – A.     

3. Pareigybės kategorija – 16.

 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

 4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimą, organizuojant ir kontroliuojant administracijos direktoriaus priskirtų pavaldžių administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų veiklą, pavaduoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių jam nesant.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo vietos savivaldos, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos sričių funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, taip pat su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.3. gebėti:

6.3.1. bendrauti, dirbti kolektyve, įtraukti personalą į sprendimų priėmimą ir valdymą, valdyti konfliktines situacijas;

6.3.2. valdyti su įstaigos veikla susijusią informaciją;

6.3.3. parinkti problemų sprendimo būdus;

6.3.4. suvokti įstaigos viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus.

6.4. mokėti:

6.4.1. valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus;

6.4.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4.3. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                    

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Koordinuodamas ir kontroliuodamas savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtų pavaldžių struktūrinių padalinių veiklą:

7.1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius veiklos planus pagal priskirtų pavaldžių struktūrinių padalinių kompetenciją;

7.2. kontroliuoja savivaldybei pavaldžių įstaigų racionalų biudžeto lėšų naudojimą;

7.3. pasirašo atsakymus į asmenų prašymus ir skundus, kitus dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

7.4. sistemingai analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus jam pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuose ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui;

7.5. analizuoja pavaldžių skyrių, specialistų veiklą ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui, kaip gerinti jų darbą;

7.6. užtikrina veiklos kontrolę ir atskaitomybę jam pavaldžiuose administracijos struktūriniuose padaliniuose;

7.7. užtikrina efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą jam pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuose;

7.8. rengia dokumentus dėl pavaldžių karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, darbuotojų skatinimo, tarnybinių bei drausminių nuobaudų taikymo;

7.9. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl valdymo tobulinimo ir optimizavimo, naujovių diegimo.

8. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytąja tvarka teikia informaciją valstybės institucijoms.

9. Nustatytąja tvarka administracijos direktoriui pavedus arba savo iniciatyva rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

10. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, darbe vadovo ar nario teisėmis.

11. Administracijos direktoriui pavedus atstovauja savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos Seime, Prezidentūroje, Vyriausybėje, kitose įstaigose ir institucijose.

12. Bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.

13. Prireikus administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja administracijos direktorių jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu.

14. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

15. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui, prireikus atsiskaito savivaldybės tarybai.

16. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.