Andrė Zenevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 139, mob. tel. 8 620 24 409
El. paštas: andre.zeneviciene@alytus.lt
Kabinetas: 418

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktorius

2018 m. gruodžio 20 d.  

įsakymu Nr. DV-1538

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 20 d.

įsakymo Nr. DV-147

redakcija)

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Turto valdymo ir verslo skyriaus (toliau-skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga išduoti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, organizuoti smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonių įgyvendinimą, paslaugų, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose administravimas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo, licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais išdavimo, keitimo, sustabdymo, panaikinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:   

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų sričių išsilavinimą.

4.2. mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą.

4.4. išmanyti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, Investicijų įstatymus, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus bei programas, jų teikiamas galimybes bei finansavimo sąlygas.

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

4.7. mokėti dirbti kompiuterio „MS Office" programų paketu.

4.8. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiąsias (verslo skatinimo) savivaldybės veiklos funkcijas:

5. 1. rengia Ekonominės plėtros programos projektą;

5.2. teikia siūlymus ir rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros klausimais;

5.3. koordinuoja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonių įgyvendinimą;

5.4. koordinuoja verslo atstovų, verslą aptarnaujančių struktūrų ir savivaldybės bendradarbiavimą;

5.5. dalyvauja Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos veikloje;

5.6. nagrinėja juridinių asmenų prašymus ir rengia sprendimų dėl nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų projektus, protokoluoja Verslo skatinimo programos paraiškų vertinimo komisijos ir Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos posėdžius;

5.7. nagrinėja įmonių paraiškas ir pateiktus dokumentus ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais išdavimo,  papildymo,  patikslinimo, dublikatų išdavimo, licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijų panaikinimo projektus;

5.8. registruoja licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais;

 5.9. analizuoja ir kaupia informaciją, gautą iš kontroliuojančių institucijų, apie įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, nustatytus licencijuojamos, viešosios tvarkos pažeidimus ir rengia įmonėms raštus dėl galimo licencijų sustabdymo ar panaikinimo;

5.10. informuoja VĮ Registrų centrą apie šiame pareigybės aprašyme išvardytų licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą;

5.11. skelbia ir atnaujina informaciją apie išduotas licencijas interneto portale www.licencijavimas.lt;

5.12. rengia leidimus prekiauti ir  teikti paslaugas miesto viešosiose vietose Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių  nustatyta tvarka;

5.13. apskaičiuoja vietinių rinkliavų už leidimus prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose dydžius  ir kontroliuoja jų sumokėjimą;

5.14. rengia ir atnaujina Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus  miesto viešosiose vietose taisykles;

5.15. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų dydžio nustatymo už leidimus prekiauti, teikti  paslaugas, organizuoti komercinius renginius miesto viešosiose vietose;

5.16. rengia paklausimus valstybės institucijoms dėl šiame pareigybės aprašyme išvardytų leidimų išdavimo;

5.17. rengia ir teikia atitinkamas ataskaitas, informaciją smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros klausimais;

5.18. dalyvauja viešosios įstaigos Alytaus verslo konsultacinio centro veikloje ir atstovauja joje Alytaus miesto savivaldybei;

5.19. teikia siūlymus ir rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų palankių sąlygų privačioms investicijoms į Alytaus miestą sudarymo klausimais: siūlo savivaldybės tarybai taikyti mokesčių lengvatas investuotojams, suteikti savivaldybės garantijas, nustatyti specialias investavimo ir verslo sąlygas;

5.20. rengia tarybos sprendimų dėl verslo liudijimų tarifų projektus.

5.21. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

5.22. vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, savo funkcijoms vykdyti.

5.23. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra.

5.24. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.