Akvilė Voverienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 56 663, mob. tel. 8 620 24 681
El. paštas: akvile.voveriene@alytus.lt
Kabinetas: 1

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 23  d.

įsakymu Nr. DP-537-(4.26)

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 12.

PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, organizuojančių socialines paslaugas, veiklą ir pavaduoti skyriaus vedėją, jam nesant darbe.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vedėjo pavaduotojo veiklos sritis – socialinių paslaugų planavimas ir organizavimas.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

9.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir vidaus teisės aktus bei išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

11.1. vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius;

11.2. pagal miesto gyventojų poreikius prognozuoja socialinių paslaugų poreikius;

11.3. prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kaupia ir sistemina duomenis, susijusius su socialinių paslaugų teikimu miesto gyventojams;

11.4. rengia informaciją ir ataskaitas apie teikiamą socialinę paramą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms;

11.5. teikia vedėjui bei administracijai pasiūlymus socialinės paramos efektyvumui didinti, socialinių paslaugų kokybei gerinti ir infrastruktūrai plėtoti;          

11.6. priima asmenų prašymus dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems;

11.7. įvertina ir nustato būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį, parengia dokumentus būsto pritaikymo eiliškumui nustatyti;

11.8. rengia ir teikia dokumentus Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijai, rengia protokolus, rengia ir siunčia atsakymus pareiškėjams;

11.9.  teikia paraiškas dėl lėšų poreikio būsto neįgaliesiems pritaikymui;

11.10. rengia ataskaitas apie būsto pritaikymą neįgaliesiems ir teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM;

11.11. registruoja duomenis apie pareiškėjus ir jiems pritaikytą būstą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

11.12. atlieka pagalbos grupės, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims, vadovo- savivaldybės koordinatoriaus funkciją;

11.13. inicijuoja socialinių paslaugų teikimą, naujų socialinių paslaugų ir jų aprašymų rengimą bei atnaujinimą

11.14. koordinuoja skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, organizuojančių socialines paslaugas, veiklą;

11.15. rengia miesto savivaldybės teisės aktų projektus socialinės paramos klausimais;

11.16. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis socialiniais klausimais;

11.17. organizuoja socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimą miesto gyventojams;

11.18. rengia miesto savivaldybės socialinių programų, socialinių paslaugų, strateginių veiklos ir investicinių planų projektus;

11.19. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

11.20. rengia ir teikia žiniasklaidai bei miesto gyventojams informaciją socialinės paramos klausimais;

11.21. konsultuoja asmenis, įstaigas ir organizacijas socialinės paramos klausimais;

11.22. rengia ir teikia apylinkės teismui pareiškimus bei išvadas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos bei rūpybos nustatymo ir globėjo ar rūpintojo paskyrimo;

11.23. tikrina socialinių paslaugų įstaigų pateiktas ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas ir suveda jas į socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS);

11.24. priima asmenų prašymus paramai pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą ir rengia dokumentus paramai gauti;

11.25. priima asmenų prašymus dėl socialinių paslaugų gavimo, nustato asmenų socialinių paslaugų poreikius ir teikia išvadas.

12. Pavaduoja skyriaus vedėją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir vykdo jo funkcijas.

13. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.

14. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

15. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, padedančias įgyvendinti skyriaus uždavinius, atlieka kitus skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

16. Vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.