Aušra Vėsienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 162
El. paštas: ausra.vesiene@alytus.lt
Kabinetas: 8 langelis

PATVIRTINTA 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. vasario 25 d.

įsakymu Nr. DP-67-(4.26)

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

                     

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos funkcijas – registruoti asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas, tvarkyti asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą bei vykdyti kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti asmenims atitinkamas administracines paslaugas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –  gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą  išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;

6.3. turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, pilietybę, gyventojų registrą, gyvenamosios vietos deklaravimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmens duomenų teisinę apsaugą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 6.4. išmanyti Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo ir Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisykles;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

7.1. registruoja asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ar pakeitusių gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos deklaracijas;

7.2. registruoja asmenų, išvykstančių iš Lietuvos Respublikos, gyvenamosios vietos deklaracijas;

7.3. rengia dokumentus ir sprendimų projektus dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo;

7.4. taiso, keičia ir naikina gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;

7.5. teikia gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui;

7.6. priima prašymus išduoti pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

7.7. išduoda  pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

7.8. išduoda gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) pranešimus apie jam (jiems) priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;  

7.9. priima asmenų prašymus įtraukti juos į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir išduoda pažymas;

7.10. vadovaudamasis administracinės paslaugos teikimo aprašymu, išduoda pažymas apie šeimos sudėtį;

7.11. rengia ir tvarko gyvenamosios vietos deklaracijų bylas;

7.12. tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

7.13. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus pareiškėjo namuose arba gydymo įstaigoje, kai asmuo dėl fizinės negalios negali atvykti į skyrių;

 7.14. nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų prašymus, pranešimus ir skundus pagal savo kompetenciją;

7.15. konsultuoja asmenis pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų klausimais;

7.16. rengia ir registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys";

7.17. pagal kompetenciją teikia vedėjui pasiūlymus rengiant teisės aktų pakeitimų projektus;

7.18. rengia ir teikia skyriaus vedėjui ataskaitas bei informaciją apie gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų  apskaitą;

7.19. atsako už jam priskirtų dokumentų teisingą parengimą laiku;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7.20. vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal šių pareigų kompetenciją.