Algis Ulčickas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 126
El. paštas: algis.ulcickas@alytus.lt
Kabinetas: 314
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m.  sausio 28 d.

įsakymu Nr. DP-54-(4.26)

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1 Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10

 

II. PASKIRTIS

                     

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti miesto gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo priemonių priežiūrą, organizuoti elektros tiekimą Alytaus miesto renginių ir švenčių metu.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo priemonių priežiūros organizavimo ir kontrolės – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Elektros įrenginių įrengimo taisykles, Kelių ženklinimo, Kelių vertikaliųjų ženklų ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių šviesoforų įrengimo taisykles, Gyvūnų laikymo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

9.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

10.1. kontroliuoja miesto gatvių apšvietimą pagal sutartyje numatytus vertinimo kriterijus;

10.2. organizuoja ir kontroliuoja eismo reguliavimo priemonių priežiūrą ir naujų įdiegimą;

10.3. organizuoja elektros tiekimą Alytaus miesto renginių ir švenčių metu;

10.4. priima ir kontroliuoja atliekamus darbus, pasirašo darbų priėmimo aktus;

10.5. pagal savo kompetenciją konsultuoja rengiant projektavimo užduotis, prisijungimo sąlygas;

10.5. dėl apšvietimo ar eismo reguliavimo priemonių sugadinimo kreipiasi į policiją ir draudimo bendroves dėl nuostolių išieškojimo;

10.6. vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus laikyti naminius gyvūnus ir leidimus laikyti agresyvius šunis;

10.7. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja viešųjų pirkimų konkursus.

11. Pagal savo kompetenciją renka informaciją apie mieste esančias apšvietimo, eismo reguliavimo priemonių problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms.

12. Priima pranešimus, teikia su jais susijusią informaciją.

13. Renka, apibendrina ir teikia informaciją dėl metinių, perspektyvinių apšvietimo, eismo priežiūros reguliavimo darbų atlikimo.

14. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo savo kompetencijos klausimais.

15. Nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo asmenims projektus.

16. Kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja Alytaus miesto gatvių apžiūrose ir patikrinimuose.

17. Dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį yra įrašytas, darbe.

18. Pagal kompetenciją inicijuoja teisės aktų parengimą (pakeitimą) nustatyta tvarka.

19. Rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją.

20. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

21. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus vedėjo nurodymais pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos klausimais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.