Algimantas Tarasevičius

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 125, mob. tel. 8 610 63 799
El. paštas: algimantas.tarasevicius@alytus.lt
Kabinetas: 309
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. DP-321-(4.26)

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 17 d.

įsakymo Nr. DV-1411

redakcija)

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS  VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti kelių transporto veiklą ir reikalingos infrastruktūros pritaikymą bei keleivių pervežimą mieste, tikralaikės eismo informacijos pateikimą per Kelių direkcijos programėlę, išduoti leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, derinti leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, derinti projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su Miesto ūkio skyriaus veikla; užtikrinti kapinių ir laidojimo tvarkos priežiūrą, vykdyti atsakingo asmens už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe funkcijas, pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant darbe.  

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities –kelių transporto veiklos ir infrastruktūros, susijusios su kelių transportu, statybviečių tvarkymo, kapinių priežiūros organizavimo ir kontrolės – funkcijas.

 

 

IV.   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo organizavimo krypties išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą. Išmanyti Kelių priežiūros vadovo I ir II d., Kelių transporto kodeksą, Transporto lengvatų įstatymą, Žmonių palaikų laidojimo įstatymą, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles, Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisykles, Kapinių tvarkymo taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

11.1. Organizuoja ir kontroliuoja infrastruktūros, susijusios su keleivių vežimo veikla, būklę Alytaus mieste, inicijuoja šios infrastruktūros palaikymą ir plėtrą pagal poreikį;

11.2. Renka informaciją apie reguliaraus keleivių vežimo sąlygas Alytaus mieste, analizuoja ir apibendrina sukauptą informaciją, analizuoja galimus maršruto pakeitimus, nuostolius, nagrinėja bilieto kainos ir nuostolių pagrįstumą, teikia pasiūlymus ir išvadas skyriaus vedėjui, administracijos direktoriui, tarybai;

11.3. Rengia ir derina metinius, perspektyvinius keleivių vežimo mieste užtikrinimo ir plėtros darbų atlikimo planus;

11.4. Rengia tarybos sprendimus dėl viešojo transporto bilietų kainos tvirtinimo;

11.5. Teikia tikralaikę eismo informaciją per Kelių direkcijos programėlę;

11.6.Dalyvauja Renginių komisijos darbe, rengia ir derina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl eismo ribojimo miesto gatvėse dėl vyksiančių renginių įsakymų projektus, perduoda atsakingiems specialistams kitą aktualią informaciją dėl vyksiančio renginio (maršrutinio transporto trasų ar grafikų pakeitimas, biotualetų užsakymas, elektros tiekimas, ar pan.);

11.7. Organizuoja ir kontroliuoja kapinių ir laidojimo priežiūrą Alytaus miesto viešosiose kapinėse; rengia reikalingus teisės aktus, susijusius su kapinių, kapaviečių ir laidojimo priežiūra;

11.8. Vadovaudamasis nustatyta tvarka, išduoda leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais miesto teritorijoje, derina vežėjų prašymus Valstybinei kelių transporto inspekcijai išduoti leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais Alytaus miesto viešaisiais keliais ar gatvėmis, kurie yra valstybinės reikšmės kelių tąsa;

11.9. Derina projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su Miesto ūkio skyriaus veikla arba Miesto ūkio skyriaus prižiūrimomis teritorijomis.

12. Vykdo įstaigos darbdavio įgalioto atsakingu už darbuotojų saugą ir sveikatą asmens funkcijas.

13. Inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtojais ir kontroliuoja jų vykdymą.

14. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.

15. Nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų asmenims projektus.

16. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

17. Pagal kompetenciją inicijuoja vidaus teisės aktų parengimą (pakeitimą) nustatyta tvarka, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

18. Asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu.

19. Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas  vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.

20. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

21. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant darbe.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

23. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

24. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.